Kapıcıların hakları


Yazan: Özgür Çelik - 25.11.2010 13:10:20

Bir sitede kapıcı olarak çalışmaktayım çalıştıgım sitede 4 kişiyiz ancak bir kişiye ev tahsil edilmiş ve 3 kişise kiradayız bizim maaşlarımız 640 tl dir biz ayın 30 günü çalışıyoruz iznimiz yok ayın hergünü öalıştıgımız için maaşımız 755 tl oluyor benim merak ettigim bize yol parası verilmiyor cebimizden ödüyoruz yemek verilmiyor onuda evlerimizden getiriyoruz çocuk yardımı zaten almıyor muşuz sizden bizim haklarımızne onu ögrenmek istiyorum şimdiden teşekür ederim


Sponsor Reklam


Cevaplayan: Yaşar Gönenç - 25.11.2010 13:49:37
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :
Konut Kapıcıları Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 110 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Konut Kapıcısı : Anataşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişiyi,

İşveren: Konutun maliki veya ortaklarını,

Yönetici: İşveren vekili olarak hareket eden kişiyi,

İşyeri: Kapıcının çalıştığı konut ile bağımsız bölüm, ortak yerler, eklenti ve tesislerin tümünü,ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yöneticinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Madde 4 — Konut yöneticisi, İş Kanunu ve bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında ve yargı uyuşmazlıklarında işverenin temsilcisidir.

Yöneticinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İşverence kendisine yazılı yetki verilmesi koşulu ile iş ve toplu iş sözleşmesi yapmak, değiştirmek ve fesh etmek,

b) Merkezi ısıtmalı kaloriferli konutlarda kapıcı için ateşçi belgesinin varlığını araştırmak, belgesi olanı işe almak,

c) Kapıcının işe girişinde, sağlık raporunu istemek, uygun olanı işe başlatmak ve yılda bir sağlık kontrolünü yaptırmak,

d) Kapıcının İş Kanunu ve sözleşmesinden doğan ücret ve tazminat haklarını zamanında ve usulüne uygun olarak ödemek, sigorta primlerini zamanında yatırmak,

e) Konut tesisatının kullanma biçimiyle ilgili teknik bilgiyi yazılı olarak kapıcıya vermek ve özelliklerine uygun olarak bakımının yapılmasını sağlamak,

f) Kapıcı için ayrılan konutun sağlık ve yaşama koşullarına uygunluğunu sağlamak,

g) Kapıcının çalışma koşulları ile görevlerini belirten bir belgeyi konut sakinlerinin bilgisine sunmak ve bu belgeyi ilgililerin görebileceği konutun girişinde bir yere asmak,

h) Kapıcı konutunun tahliyesi gerektiğinde, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, idari makamlara başvurmak.

Kapıcının Görev ve Sorumlulukları

Madde 5 — Kapıcının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak ısıyı ayarlamak ve söndürmek,

b) Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,

c) Anataşınmazın ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,


d) Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak, konutu korumak, kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları karşılamak,

e) Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,

f) Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçe düzenlemesi ve bakımını yapmak,

g) Verilen eğitimlere uygun davranmak ve koruyucu malzemeyi kullanmak,

h) İş veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İş Sözleşmesi ve Çalışma Koşulları

İş Sözleşmesi

Madde 6 — Kapıcı ile yapılan iş sözleşmesinde;

İş sözleşmesinin türü ve çalışma biçimi ile işveren ve işyeri adı ve adresi, kapıcının kimliği, işe başlama tarihi, yapacağı işler, temel ücreti ve varsa ücret ekleri, ücret ödeme şekli ve zamanı, çalışma süresi ve ara dinlenmesi, varsa özel hükümler, düzenleme tarihi ve tarafların imzası hususlarının bulunması gerekir.

Çalışma Süresi ve Ara Dinlenmesi

Madde 7 — Çalışma süresi genel olarak haftalık 45 saattir. Bu süre çalışma biçimine göre sözleşme ile azaltılabilir. Ayrıca, İş Kanununun 63 üncü maddesindeki süreyi aksatmamak koşuluyla yoğunlaştırılmış çalışma ilişkisi de kurulabilir. Çalışma süresi, kapıcının işte geçirdiği zamandır. Kapıcı konutu tahsis edilmiş işyerinde çalışma biçimine göre günlük çalışma süresi en çok dörde bölünebilir. Ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılmaz.

Çalışma saatleri, yaz ve kış saat uygulamaları ve iklim şartları dikkate alınarak düzenlenebilir.

Ücret Ödemesi

Madde 8 — Konut kapıcısına İş Kanunu hükümlerine göre ücret ödenir.

Hafta Tatili

Madde 9 — İş Kanunu ile sözleşme hükümlerine göre hafta tatili verilir.

Genel Tatil ve Ücreti

Madde 10 — 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı iş veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.

Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanununun 47 nci maddesine uygun olarak ödenir.

Yıllık Ücretli İzin

Madde l1 — Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır.
Geçici Kapıcı

Madde 12 — Kapıcı yıllık ücretli izin, hastalık izni veya tatil günlerinde görevinden ayrıldığında yerine geçici kapıcı çalıştırılabilir.
Geçici kapıcıya asgari ücretin altında ücret ödenemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kapıcı Konutu

Kapıcı Konutu ve Tahliyesi

Madde l3 — Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu değildir.

Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmişse, konutun 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetmelikleri ile öngörülen asgari koşullara uygun olması gerekir.

Kapıcıya, görevi nedeniyle verilmiş olan konut için iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemez.

Kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı sözleşme ile belirlenir.

Kapıcı konutunun boşaltılmasında, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanır. Bu konuda iş veya toplu iş sözleşmesinden doğan haklar saklıdır.


Cevaplayan: Ali Kocaman - 05.12.2010 13:58:12
01.06.2006 işe başladım bu yıl yıllık izin vermediler ücretini ödemek istiyorlar kaç tl. alacağım saygılar


BRÜT KAZANCI AYLIK 1.000,00
GÜNLÜK 33,33
YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASI 466,67 YTL 1 -5 yıl kıdemli
YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASI 666,67 YTL 6-14 yıl kıdemli
YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASI 866,67 YTL 15 yıl ve üstü kıdemlinot :yalnızca , Kıdem ve BRÜT MAAŞ bölümünü girinCevaplayan: İbrahim Bayraktar - 22.12.2010 23:52:43
12.07.2010 tarihinde kapıcı olarak işe başladım ve 6 aydır siğortamı hala yapmadılar hak taleb edebilirmiyim beni aydınlatırsanız sevinirim tşk

Cevaplayan: Lütfi Özgül - 15.01.2011 03:26:19
Kapıcı ve kaloriferci olarak çalışıyorum ssk kadan çocuk pararası alabilirmiyim

Cevaplayan: Saklı Kalsın - 09.02.2011 15:06:09
Eşim apt görevlisi olarak çalışıyor fakat eşimin sadece sgk sını yatırıyorlar aylık vermiyorlar her ay verilmeyen aylığa bodro imzalatıyorlar.Hafta izni yıllık izin bile vermiyorlar ancak acil durumlarda izin veriyorlar.hiç bir şekilde de birkere olsun maaş veya ücret ödemiyorlar.Ne yapabilirim saygılarımla.

Cevaplayan: Nurcan Kuzu - 01.03.2011 22:24:39
ben 5yıl iki bloklu 30 daireli sitede kapıcılık yaptım site yabancı larındı geçen yıl 2010 da 5daire satıldı ve bunları polis aileleri aldı ve beni oradan attırmak için oyunlar oynadılar tabi bu sırada yönetim başkanı oldular yalanlar yalanlar 5yılımı bitirdiler şimdi ne yapmalıyım

SGK na dilekçe ile şikayet edebilirsiniz.İş mahkemesine dava açabilirsiniz.

Cevaplayan: Rahamni Yücesan - 12.03.2011 19:38:28
merahab ben bir sitde 7 yıldır çalışyorum yentiçi bana sözlü kendine iş ara en ksa zammnda işi birak dedi bede tamdedim ve sonra hakımı ver deım cıkyım hayır haın yok cık git diyor sonra ban 3 sefer ihtar cekti iş noksan yaptın diye ben 2sini iözaldım ve 3 imzalmdım noterden gönderım dedi sana tazmınat vermden işden cıkrım dedi bun yapa bilirmi bilglndirseniz meun olurm ben rahmani yücesan site kapıcsı

Cevaplayan: Muzaffer Deniz - 15.03.2011 23:02:13
kapıcılardada 60 yaş uygulaması varmı kapıcılar kaç yaşında emekliolacaklar aydınlatırsanız sevinirim

Cevaplayan: Selim Saka - 19.05.2011 11:34:33
mr.ben 11. senedir ful çalışıyorum hiç bir resmi izin kulanmıyorum ayrıca hertarafa alış veriş için gidiyorum ek üçret almıyorum hiç çalışma saatim yok şimdi ise elektrik ve suyumu kestiler hiç bir anlaşma ve sözleşme yapmadan bunlardan bir hak talep edebilirmiyim çift binaya bakıyorum iki blok
bu resmi izinlerin mesaisini nasıl alabilirim sözleşmesiz elektrik su kesilirmi böyle bi kesinti varmı şimdi ise çıkarmayı düşünüyorlar tazminatı neye göre hesaplayacaklar 11.sene nekadar yapıyor bilgilendirirseniz sevinirim
soruları en kısa zamanda yanıtlarsanız memnun olurum.

Cevaplayan: Ahmet Coşkon - 20.05.2011 18:10:38
kapıcıların resmi tatili varmı öğrenmek istiyorum saygılarımla

Haftada çalışma saati 45 saattir.Tatil hakkı vardır.


Cevaplayan: Mustafa Savıcı - 28.05.2011 23:35:39
mrb ben 11yıldır 27 daireli bir binada kapıcılık yapmaktayım 6yıl 15 gün sigortamı yapmadılar 5 yıldır sigortamı yatırıyorlar şimdi çıkışımı vermişler ne yapmam gerekir beni aydınlatırsanız sevinirim teşekürler

Cevaplayan: Necati Çağdaş - 04.06.2011 11:28:23
ben kapıcı statüsünde çalışmaktayım . ama temizlik personeli olarak çalışmaktayım.17.00. mesai bitiyor, sorum şu, çok sağ olsunlar yönetilerimiz çok iyiler, ama muhasebeci GENEL RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞIYORUZ ,AREFE DE DAHİL, AMA MESAİMİZİ VERMİYOLAR . İSTERSEN İŞTEN ÇIKARIRLAR DİYO,BİZDE KORKUDAN İSTİYEMİYOZ.İŞTEN ÇIKARILMA DURUMUNDA, İMZADA ATSAK , NESAİLERİMİZİ İŞ MAHKEMESİNDEN ALABİLİRMİYİZ.

Sayın Neceti Çağdaş
Hemen dava aç diyorlar ama dava yolu çok uzun ve meşakkatli bir yol.En iyi çözüm en erken olanıdır..Bu olmazsa çalışıyorsan SGK na baş vurabilirsin.Haytalık çalışma saati 45 saattir.Diğeri fazla çalışmadır.Bilginze.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Alihsan Karataş Arataş Arataş Arataş 11.06.2011 - 12.06.2011 05:07:13
5 yıldır kapıcık yapıyor askeri üçret aldında aylık veriyorlar aylık botra imzalatmıyorlar yılık izni vermiyorlar haftalık iznim yok kapıcı dayresinde oduruyorm kira alıyorlar eliktirek parası alıyorlar kışın kazanyakıyorum sabah 05 akşam 23 çe kadar çalışıyor kazan kabandığında 12 saat çalışıyorum kapıcı dairesinin elektireğini kulanıyorlar parasını benden kesiyorlar şimdi ben neyapayımbilmiyoru çıksıngitsin deye kural koyuyorlar kiraya kitdiyorlar burada kalırsan kira alırız elektirek alırız diyorlar lütfen acele cevap bekliyoru saygılarımla aliihsan karataş

Siz SGK na şikayette bulununuz.

Cevaplayan: Memiş Şenturk Enturk - 03.07.2011 19:09:40
2001 8 15 Şinde İşe Basladım Su An Kac Gun İzinim Var Örenebilirmiyim Halen Aynı İşte calışıyom

Cevaplayan: Mahmut Yıldız - 11.07.2011 23:30:33
BEN 1 YILDIR KAPIÇI OLARAK ÇALIŞIYOM SENELİK İZİN KULLANMIYCAM NE KADAR İZİN PARASI ALMAM GEREKİR.BİR DE 1 KAPICI KAÇ DAİRE YE KADAR BAKABİLİR.KAPIÇILAR SÖZLEŞME YAPMALIMI YAPMAMALIMI

Cevaplayan: Ayşe - 18.07.2011 11:19:03
MERHABA BEN 10 YILDIR EŞİMLE APARTMAN GÖREVLİSİYİZ 1 ODASI OLAN KAPICI DAİRESİ VERDİLER BİZE KALOFER YAKTIRIYORLAR.BİNANIN HER İŞİNİ YAPIYORUZ.GİRDİKTEN SONRA AÇIK SENET İMZALATTILAR.SSK VE MAAŞ ÖDEMİYORLAR.GELEN GÖREVLİLERE ``KİRACIYIZ``DEDİRTİYORLAR.BEN BİNADAN GİZLİ KALOFERCİ BELGELERİMİ ALDIM.YÖNETİCİ İMZALI NOTER ONAYLI KAĞIDIM VAR ELİMDE ŞİMDİ SORUNUM:ÜSTÜMDE OTURAN ``1`` NUMARA SÜREKLİ RAHATSIZ EDİYOR.EŞİMİN ÜSTÜNE ÇÖP ATTI.AŞŞAĞILIYOR KÜFÜR EDİYOR 2 SENEDİR DE GECE 00:01 DEN 00:03 E KADAR GÜRÜLTÜ YAPIYOR ÇOCUKLARIM UYUYAMIYOR.ŞİKAYET ETSEM SENETİ ALEHİMDE KULLANABİLİRLERMİ ...ACELE CEVAP. TEŞEKKÜRLER!

Siz Alo 170 telefon edin gerekli tutanağı gelip tutarlar.

Cevaplayan: Av. Deniz Karakaya - 30.07.2011 14:20:59
SİGORTALILIĞIN TESPİTİNİ İŞ MAHKEMESİNE BAŞVURARAK İSTEYEBİLİRSİNİZ. 5 YILLIK ZAMAN AŞIMI SÜRESİNE TABİDİR.

Cevaplayan: Halil Alaiye Laiye - 16.08.2011 17:00:32
ben afyonkarahlsarda oturuyorum ve kapıcılık yapıyorum bana beş yıldır da aylık almıyorum sadece sgk,m yatıyor ben her şeye razıydım ama çünki iş sahamız yok, şimdi size sorum beş yıldır almadığım aylık bodrolarına sene sonu imza attırıyorlar, barde senelik izin bile yok.Apartman aidat makbuzlarınada aylık yüzon yazılıyor fakat kırk lira topluyoruz.Gider belli gelir belli sözde bana aylık varmiş gibi gösteriyorlar ama bazıları buna karşı ne topluyorsanız onu yazın diyor .ben bu durumda ne ypmam lazım .şlmdide beni kizdirme politikası uyguluyrlar tazminatvermemek için ,sorumu yorumlarsanız memnun olurum.şimdiden çok teşekkür ederim. SAYGILARIMLA.Hayırlı ramazanlar.

Siz Alo 170 hattına telefonla bilgi verebilirsiniz.Afyon SGK na dilekçeyle durumu iletebilirsiniz.
Haklarınız size teslim edilir.

Cevaplayan: Murat Akdagan - 17.08.2011 19:50:24
BU KİŞİNİN KONUT TAHSİSİ, ELEKTRİK, ISINMA VE SU GİDERLERİ YÖNETİMCE ÖDENMEKTEDİR.

KAPICILIK HİZMETİ YAPAN KİŞİ GÜNDE 7,5 SAAT ÇALIŞIYOR. KIŞ AYLARINDA İSE KALORİFER KAZANINI YAKIYOR. BU KAZANI YAKMA İŞİ İLE UĞRAŞINCA HALİ İLE FAZLA ÇALIŞMASI SÖZ KONUSU OLUYOR. BU KİŞİYE KAZAN YAKTIĞINDAN DOLAYI BİR BEDEL ÖDENMEK ZORUNDAMIDIR?

ÖDENMESİ GEREKİYORSA HANGİ AD ALTINDA VE NE KADAR (SAAT ÜCRETİMİ, YEVMİYE TARZINDA MI?) ÖDENMELİDİR.?

BİZLERE BU KONUDA YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM.

2- HAFTALIK 45 SAAT ÇALIŞMA SÜRESİ DOLANA KADAR

Örneğin; sözleşme ile yerleşik bir uygulama ile iş yerindeki mesainin sabah 09:00 akşam 18:00 olduğunu kabul edelim. Bu durumda akşam 18:00’dan sonra yapılan çalışmalar fazla mesai olarak değerlendirilecektir.

Bu örnekte günlük çalışma süresi 8 saattir. (1 saatlik öğlen arası verildiği kabul edilmiştir ve öğlen dinlenmeleri/ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz) Bu durumda iş yerinde haftanın 5 günü çalışmakta yerleşik uygulama ise ya da sözleşme ile belirlendiyse bu iş yerinde haftalık çalışma süresi 40 saattir. Bu durumda hafta içi akşam çalışılan fazla süreler hafta bazından toplam 5 saate kadar “fazla sürelerle çalışma” olarak kabul edilecektir ve her bir saat başına düşen ücret %25 arttırılacaktır.

Haftalık 45 saate ulaşıldıktan sonra ise hafta içi akşam 18:00’dan sonraki her bir saat çalışma “fazla çalışma” olarak kabul edilecek ve bir saate düşen normal ücret % 50 arttırılacaktır.

Bu fazla mesailerin hafta içi akşam olması ya da hafta içi akşam kalınmayıp cumartesi gelinmesi hesaplama tarzında değişikliğe yol açmayacaktır. Öncelikle 45 saat dolup dolmadığına bakılacak, dolmadıysa normal bir saatlik ücret %25 arttırılacak, 45 saat dolduktan sonrasına isabet eden fazla çalışma ücreti ise normal bir saatlik ücretin %50 arttırılması ile hesaplanacaktır.

3- HAFTA TATİLİNDE FAZLA MESAİ YAPILMASI (İş Kanunu Madde 46)

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca, hafta tatili, 35 saatten az olmamak üzere cumartesi günü en geç saat 13.00`ten itibaren başlamak üzere Pazar günü olarak belirlenmektedir.

İş Kanunu’nun 46. maddesinde, bu kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere tatil gününden önce aynı Kanun’un 63. maddesine göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilmesi ve çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak işçiye ödenmesi gerektiği açıklanmaktadır. Ancak Kanun’da hafta tatilinin hangi gün olacağı belirtilmemiştir. Bu nedenle İş Kanunu bakımından hafta tatilinin Pazar günü kullandırılması zorunlu bulunmamaktadır.

İşçi tatilden önce haftalık 45 saatlik çalışma süresini tamamlamışsa hafta tatilinde çalışması durumunda, çalışılan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının % 50 yükseltilmesi suretiyle zamlı olarak ödenecektir. Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda ise ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışma sayılacağından, fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %25 yükseltilmesiyle ödenecektir.

Pazar günü işe gelinmesi durumunda ayrıca daha fazla ücret verileceğine dair kanuni bir düzenleme yoktur. (Normal 1 saatlik çalışma ücretinin %100 arttırılarak ödeneceği gibi!!)

Örnek: İş yerinde sabah 09:00 akşam 18:00 çalışılmaktadır. Personelin normal bir saate isabet eden ücreti 10 YTL’dir.

a) Hafta içi her akşam bir saat fazla mesai yapmıştır.

Bu durumda her bir saat fazla çalışma için 10 + 10 *0.25 = 12,5 YTL

Öyleyse bu hafta fazla çalışmaları için bu personele ödenecek fazla sürelerle çalışma ücreti 12,5 * 5 gün = 62,5 YTL’dir.

b) Personel cumartesi gelmiş ve 9 saat mesai yapmıştır.

45 saate kadar geçen süre 5 saat. Bu sürenin ücreti 10*0,25 = 2,5 YTL * 5 saat = 12,5 YTL (Fazla sürelerle çalışma ücreti)

45 saati aşan kısım 4 saat için de 10*0,50 = 5 YTL * 4 saat = 20 YTL (Fazla çalışma ücreti)

Normal hak ettiği bir saatlik ücret 10 YTL * 8 saat = 80 YTL (Normal mesai ücreti) (Bu ücreti o gün işe gelmese de alacaktı zaten.)

Toplam alacağı ücret: 80 + 20 + 12,5 = 112,5 YTL’dir. ( 32,5 YTL kısmı fazla mesai karşılığı)

(10*8) + (10*0,25*5) + (10*0,50*4) )

4- ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE FAZLA MESAİ YAPILMASI (İş Kanunu Madde 47, 49)

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca bayramlar; Ulusal Bayram, Yılbaşı, Resmi ve Dini Bayram günleri olarak dörtlü bir sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. 1923 yılında Cumhuriyet’in ilan edildiği 29 Ekim günü, 28 Ekim günü saat 13.00`ten itibaren başlamak üzere Ulusal Bayram olarak kabul edilmektedir.

Özel işyerlerinin sadece 29 Ekim günü kapanması zorunlu tutulmaktadır. Tatil günleri, Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip cumartesi gününün tamamı tatil yapılmaktadır.

İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenmek zorundadır. (4857 sayılı İş Kanunu Madde 47) İşçinin tatil günü için eline geçecek ücret tatilde çalışıp çalışmamasına göre değişmektedir. Tatil ücreti hukuki olarak iş karşılığı olmaksızın kanundan dolayı yapılan bir ödeme olduğundan tatil yapmayıp çalışması halinde hak ettiği ikinci ücret hukuken tatil ücreti değil çalışmasının karşılığı olan ücret olarak kabul edilmektedir.

ÖRNEK 1: İşçi haftalık 45 saatlik çalışma süresini doldurmuş ve 23 Nisan günü de çalışmıştır. Çalıştığı bu güne hak kazandığı ücret normal ücretinin % 250 zamlı miktarıdır. Normal yevmiye 100 (+) bayram yevmiyesi 100 ve (+) fazla çalışma ücreti 50 olmak üzere toplam bordroya yansıyacak ücret % 250 zamlı ücret olacaktır.

ÖRNEK 2: İş sözleşmesinde saatlik yevmiye 3 YTL ve haftalık çalışma süresi 45 saat olarak kararlaştırılan işçi, haftalık çalışma süresini doldurmuş ve 19 Mayıs günü de çalıştırılmışsa işçiye ödenecek günlük ücret 56.25 YTL olarak hesaplanacaktır (Günlük ücret 3 YTL x 7.5 = 22,50 YTL x 2,5 kat = 56,25 YTL)

Bu örnekte 19 mayısta da 7,5 saat çalışıldığı kabul edilmektedir. Bu durumda fazla çalışmaya isabet eden ücret 3 + 3*0,50 = 4,5 * 7,5 saat = 33,75 YTL fazla çalışma ücreti. Tabi bu 33,75 YTL’nı da ikiye ayırabiliriz. 4857 sayılı kanun 47. maddesine göre alacağı 1 günlük ücret, yani 3*7,5=22,5 YTL. Ayrıca fazla mesaisi için alacağı 3*0,50=1,5*7,5=11,25 YTL. Toplam (22,5+11,25=33,75) Ayrıca birde işçinin zaten çalışmasa bile maaşı içinde olacak normal ücreti (7,5 * 3 = 22,5 YTL) ilave edersek (33,75 + 22,5) 56,25 YTL’na ulaşırız.

19 mayısta eğer 4 saat fazla mesai yapsaydı. Fazla mesai ücreti: (3 + 3*0,50)*4saat = 18 YTL olarak hesaplanırdı.

Aynı işçi haftalık 45 saat çalışma süresini doldurmamış olsaydı, mesela 40 saat çalışmış olsaydı, fazla mesai ücreti: (3 + 3*0,25)*4 saat = 15 YTL olarak hesaplanırdı. İlk örnekteki gibi 7,5 saat çalışmış ise bu şartlarda (hafta içi 40 saat çalışmış)

4857 sk. Md.47 gereği: 3*7,5=22,5 YTL

Fazla süreli çalışma ücreti: (3*0,25)*5 saat= 3,75 YTL

Fazla çalışma ücreti: (3*0,50)*2,5 saat= 3,75 YTL

Toplam: 22,5+3,75+3,75=30 YTL.

Bu hesaplama şu şekilde de yapılabilir:

(3+3*0,25)*5 saat = 18,75

(3+3*0,50)*2 ,5saat = 11,25

5- SONUÇ:

Tablo halinde özetleyecek olursak;

(X) = 1 saate isabet eden ücret varsayımıyla,

A) Hafta içi fazla çalışma : x + (x*0,50) veya x + (x*0,25) = 1,5 kat veya 1,25 kat

B) Hafta tatili çalışma : x + (x*0,50) veya x + (x*0,25) = 1,5 kat veya 1,25 kat

C) Resmi tatil-Bayram : x + (x) = 2 kat

Yukarıdaki örneklerde aslında bir bütünlük söz konusudur. Evet, 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesine göre genel tatilde çalışırsa (C seçeneği) ayrıca 1 günlük ücreti ödenir denmektedir. Yani personel kaç saat çalışırsa ona isabet eden zaten çalışmasa da alacağı bir saatlik normal ücret (+) çalıştığı için İ.K. Md. 47 gereği hak ettiği bir saatlik ücret.

Ama yukarıdaki örneklerde aynı zamanda işçinin hafta içi normal mesaisine ilaveten yaptığı çalışmalarda dikkate alınmaktadır. Yani işçi 19 mayısta değil de 18 mayısta çalışsaydı ve bu günde mesela cumartesiye denk gelseydi bu çalışması fazla süreli çalışma ya da fazla çalışma olarak kabul edilecekti.

Yani bu durumda yukarıda örnek 1’de ve örnek2’de ifade edilen 2,5 kat ibaresi ya da % 250 zamlı ifadesi tabloda yer alan (A) + (C) veya (B) + (C)’yi ifade ediyor. Yani resmi tatil hafta içine de denk gelebilir, resmi tatil/bayram hafta sonuna da denk gelebilir. Yani bir çeşit kombinasyon söz konusu. İşçi resmi tatilde çalışıyor diye fazla mesaisi göz ardı mı edilecek? Kanunda resmi tatil ücreti ve fazla mesai ücreti birlikte ödenmez hükmü yoktur.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı bu konuda örnek olabilir; “Haftanın altı günü çalışmış bulunan işçi, tatil günü dahi çalışmış olması nedeniyle, hem fazla çalışma ücretine ve hem de hafta tatili ücretine hak kazanır.” (E.1957/15 – K. 1958/5 , Tairh: 27.05.1958) [1]

Ulusal bayram günü veya genel tatil gününün hafta tatiline denk gelmesi ve işçinin bugün çalışmaması halinde, işçiye sadece bir günlük ücreti ödenir. Hem ulusal bayram veya genel tatil ücreti, hem hafta tatili ücreti birlikte ödenmez. Bu konuda Kanun’da bir hüküm bulunmamakla birlikte, öğreti ve Yargıtay’ın vardığı sonuç budur. Ancak, işçi bu hafta tatilinde (ulusal bayram veya genel tatilin denk geldiği hafta tatilinde) çalışıyorsa, bunun fazla çalışma sayılması ve en az 2,5 gündelik ücreti ödenmesi gerekir. Ulusal bayram günü veya genel tatil gününün, çalışılmayan cumartesi gününe denk gelmesi halinde, işçiye iki günlük ücret değil, sadece bir günlük ücret ödenecektir. [2]

Yani işçi 19 mayıs, 29 ekim veya kurban ya da ramazan bayramında gelip çalıştıysa, ilk önce bu işçi fazla süreli çalışmamı (normal haftalık mesainin 45 saate olan kısmı) yoksa fazla çalışma (mesai) mı (normal haftalık mesainin 45 saati aşan kısmı) yaptı bunun tespiti gerekir ve sonra (+) ilaveten genel tatil (resmi bayram/tatil) ücreti hesaplanır görüşündeyiz.

KAYNAKLAR

[1] ŞAKAR, Müjdat; Gerekçeli ve İçtihatlı İş Kanunu Yorumu”, Yaklaşım Yayıncılık, 2006, sayfa: 439

[2] ŞAKAR, Müjdat; a.g.e., sayfa:432Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)Cevaplayan: Ahmet Alp - 02.10.2011 14:34:25
APARTMANIMIZDA 10 YILDIR KAPICILIK YAPAN ŞAHIS BEŞ YIL ÖNCE KIŞ AYLARINDA ALAMDIGI MESAİLERİN ÜCRETİNİ TALEP EDİYOR BU DURUMDA NE YAPMALIYIZ VERMEK ZORUNDAMIYIZ VERMESEK NE OLUR.GERİYE DÖNÜK ÜCRET TALEP ETMENİN KANUNİ SÜRESİ VARMIDIR VARSA NE KADARDIR ?

Zaman aşımı 5 yıldır.Uzlaşı ile çözme yoluna gidiniz.

Cevaplayan: Ahmet Alp - 04.10.2011 12:05:15
KAPICIYA GÖREVİ NEDENİYLE KONUT VERMEK ZORUNLULUGU YOKTUR DİYE BİLİYORUM DOĞRUMUDUR.? ARADA HERHANGİ YAZILI BİR ANLAŞMA OLMADIGI HALDE KONUT VERİLMİŞSE GERİYE DÖNÜK OLARAK OTURDUGU SÜRENİN KİRASI TALEP EDİLEBİLİRMİ KANUNEN DURUM NEDİR.? AYRICA KAPICI YILLIK YAKILACAK KÖMÜRÜ DEPOYA TAŞIMASI KARŞILIĞI YÖNETİCİDEN ÜCRET TALEP ETME HAKKI VARMIDIR.TEŞEKKÜRLERCevaplayan: Mustafa Oduncu - 04.10.2011 13:16:38
2001 yılından beri calışıyorum ne kadar izin parası 1 yılık

Cevaplayan: Mustafa Arslan - 04.10.2011 13:28:35
KIŞ AYLARINDA KÖMÜRLÜ KALORİFER KULLANMAKTAYIZ KAPICIYA KIŞ AYLARINDA HAFTA SONU ( PAZAR ) GÜNÜ İÇİN KALORİFER YAKTIGINDAN DOLAYI MESAİ VERMEK ZORUNDAMIYIZ VERECEKSEK TÜM GÜN MÜ YOKSA KALORİFERİ YAKTIGI SAATLER İÇİNMİ VERMELİYİZ.

Cevaplayan: Cem Öztürk - 04.10.2011 13:31:45
apt yönetecisinin gelir gider defteri defteri tutma zorunlulugu varmıdır?.tutmasa ne olur ?

Cevaplayan: Ergin Rgin - 13.10.2011 16:41:23
selam .ben ergin 18 yıldır aynı iş yerinde kapıcı olarak çalışıyorum.haftalık ve yıllık izinleri vermedikleri için kullanamıyorum.kapıcıların haftalık izinlerinin olup olmadığını merak ediyorum. birde senelik iznimin kaç gün olduğunu bilmek istiyorum beni aydınlatırsanız çok memnun olurum saygılarımla

Cevaplayan: Kaan Karalı - 27.10.2011 17:23:47
mrhb ben bir binada apartman görevlisiyim bana ait olan görevlerimi yaptıktan sonra apartman girişinde masa başında oturacaksın diyorlar bun un için ne yapmayalım ayrıca pazar günleride sabah gazete servisi akşamda çöp servisi alıyorum bunun için bir hak kazanabilirmiyim şimdiden saygılar

Cevaplayan: Özgür Kadimdost - 24.01.2012 22:04:44
Merhaba Ben 4 Sene KapıcıLık Yaptığım Yerden Nedensiz OLarak İşten ÇıkarıLdım. Buna İstinaden. Bana VeriLecek OLan Tazminatı ELden DeğiL. Bankadan YatırıLmasını SöyLedim. Konuttan AyrıLdıkdan Sonra Hesabıma 2000 TL Para YatırıLmış. Bende Zaten AkLımdaki FazLa MesaiLerimi ALmak İçin ELden Para ALmamıştım. 01-08-2011 Tarihinde Apartmanı Avukatım AracıLı İLe Mahkemeye Verdim. Peki FazLa Mesaiden Kastım Ne İdi. Kısaca AçıkLayayayım.
1- ÖnceLik İLe Beni O Apartmana ALırken Kardeşim Sen Buraya BakacakELektirk Su Ve Yakıtını Ödeyerek Maaş ALmaksızın Karşı 3 Binaya Bakıp Maaşını Ordan Çıkartarak Burda ÇaLışacaksın Dendi. O Günün ŞartLarı DoğruLtusunda EşimLede Konuşarak KabuL Ettik. YakLaşık 4 Ay Sonra Apartman TopLantısında. SSK mı YaptırıLıp Maaşımın VeriLmesini Ancak FaturaLarımı Benim Yatırmam Gerektiği Ve O Diğer 3 Apartmanıda Bırakmam Yönünde Bana SözLü OLarak BiLdirimde BuLunuLdu. Tabiki Benim İçin O Günün ŞartLarında BuLunmaz Nimetti. TopLantıdan Çıkan Diğer KararLar İse ŞöyLeydi. Kapıcı Sabah 06-30 İLa 07-00 Arası Ekmek ve Gazete Dağıtması 10-00 İLa 10-30 Arası Servis Yapması 15-00 İLa 15-30 Arası Servis Yapması 20-30 İLa 21-00 Arası Çöp Servisi Yapması Hafta İçi Bu SaatLer Harici geceLeri DahiL OLmak Üzere Apartmanı Terk Etmemesi. Ayrıca Pazar GünLeride sabah 08-00 İLa 09-00 Arası Gazete ve Ekmek Servisi AkşamLarıda 08-00 İLa 09-00 Arası Çöp ALması Diye Devam EdiLdi. Ayrıca Resmi Ve Dini BayramLarda İzin bahsi geçip Aynı Pazar GünLeri Gibi Servis Ve Çöp ALınmasını Yazıyor. Bu KararLar ELimde Mevcut. Şimdi Bu KararLara İstinaden benim FazLa Mesai Hakkım Doğuyormu ? Doğuyor İse NasıL HesapLanmaLı. Eğerki Mahkeme OLumLu Yada OLumsuz Bir ŞekiLde SonuçLanması ne Kadar Zaman ALır Sizden Çok Rica Ediyorum Beni Konu İLe İLgiLi BiLgiLendirirseniz Çok Memmun OLurum SaygıLarımLa.. Yakın Zamamnda Cevap BekLiyorum.

Cevaplayan: Hakkı Demircioğlu - 05.02.2012 23:30:29
ben 4 yıldır bir sitede kapıcı-kaloriferci olarak çalışmaktayım.Sosyal haklarımın tamamını alıyorum(asgari ücret maaş,haftalık,yıllık izin) buna istinaden kalorifer yaktığımdan dolayı erken emeklilik hakkım olup olmadığını yada hangi şartlarda olunabileceği hakkında bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler.

Malesef erken emeklilik yoktur.Allah göstermesin sağlık yönünden bir durum olmadıkça.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Halil Aydın - 10.02.2012 00:58:37
selam ben 1995 te işe kaloriferci olarak başladım ama şimdi dogal gaz alacalar bızı beyenmemeye başladılar sen artık apt bakmıyosun diye ben neyapmalıyım senın tazminat hakkın yok dıyolar bendaha heç izin falan kullanmadım aydınlatırsanız sevınırım

Cevaplayan: Zülfikar Yüksel - 11.02.2012 15:31:29
selam ben bir apartmanda kapıcı olarak çalışıyorum 57 daire 5 dükkan 2kişi olarak çalışıyoruz site 3 binadan oluşuyor hepsinin kazanı ayrı ayrı buhaldede bize sokak çeşmelerinden içme suyu taşıtıyorlar bu kanünen uygunmudur bide resmitatillerimizi vermiyorlar ne yapa biliriz


Cevaplayan: Ali Can - 18.02.2012 01:18:47
ben 11 aydır kapıcıyım sabah 07 00 den akşam 19 00 kadar calışıyorum mesai vermiyorlar nekadar vermeliler hemde yarım gün güvenlikte bekletiyorlar kapıcılar kanununda varmı güvenlikte beklemek

Cevaplayan: Poyraz Kartal - 24.03.2012 15:49:00
ben iki bloklu bir sitede görevliyim işe girerken 1000tl maaş anlaştım ama sözleşme yapmadılar şimdi maaşımı çok buluyorlar 750tl ye düşürmek istiyorla bina iki bloktan oluşuyor ve bir sürü yeşil alan yani bahçesi var havuz ve havuzun etrafı teras diyoruz yaklaşık 1000 mk 500 mk de bahçe bulunuyor günlük çalıpma saati olan 7,5 saate işi bölmüşler ama yani imkansız o işilerin oyle yetişmesi ben kabul etmedim sözleşmeyi imzalamadım sizce ne yapmalıyım?

Gereğini yapmışsınız.

Cevaplayan: Adım Saklı - 28.03.2012 13:27:47
yönetici kapıcının doktara gitmesine izin vermese ne olur

Cevaplayan: Selim Ortak - 22.05.2012 11:34:21
slm15 hazıran2003 te 20 dairelık bır atp da kapıcılık yapmaktayım gırdıgım tarıhten 2007 ekım ayına kadar ssk yatmadı 2007de 2ay ssk attı sonra gerı cıkardılar yanı (gırdı cıktı) yaptılar. sonra 2010 hazıran ayında ssk mı gerı başlattılar bugüne kadar da yatmakta. ve de senelık izinlerımı bagram ızınlerı haftalık ıznlerımıde kullanmadım gırdıgım tarıhden itibaren tazmınatımı alabılırmıyım yoksa son iki yılssk yatmış olanımı alirım tazmınatımı ve ızın paralarınıda anabılırmıyım ve de yatmamiş ssk irimlerını yatırttıabilirmıyım bilgilendırırsnız memmun olurum tşklerCevaplayan: 24.05.2012 Ayşe - 24.05.2012 08:27:29
Merhaba ben 2000 yılında geldiğim 13 daireli apartmanda görev yapıyorum benim kapıcı olarak hiç bir hakkımı vermediler. ben bir bayan olarak iki kursa gidip doğalgaz, kalorifer ateşçi belgemi aldım.eşim başka işte çalışıyor ben servis hariç bütün işleri yapıyorum .çöpü bana attırmıyorlar .eşime attırıyorlar biz şikayetçi olmayalım diye eşime açık senet imzalattılar. biz geçinemediğimiz için ben işe girdim .1.mayıs .2012 de siğortalı ben şikayetçi olsam çalıştıgım günlerin hakkını alabilirmiyim teşekürler 739714

Cevaplayan: 717168 - 11.10.2012 02:44:25
selam ben 2004 dokuzuncu ayından butarafa apt görevlisi olarak elli daireli aptde çalışıyorum hiç hafta tatili yapmadım yıllık izin kullanmadım 8 yılda nekadar yıllık izin parası alırım saygılar


Cevaplayan: Fevzi Çakır - 04.11.2012 13:42:29
meraba ben 16 yıldır kapıçılık yapıyorum yönetiçi apt elle silineçek diye karar defterine karar aldı ve başımda bekliyor yapaçaksın diye 10.katlı bina yılık üçretli izinlerimi kulandırmıyolar 16,yılda 2.yıl kulandırdılar pazarları çalıştırıyorlar ve bunları şahitle ıspatlıyorum maaş ödemelerini gider makbuzuyla ödüyorlar işhadimi fes edtim bu gerekçelerle haklarımı alabilirmiyim saygılar

İŞÇİ HAKLARI
Maaşları ödenmeyen işçilerin hakları nelerdir?

İş Kanunu 34 maddesi uyarınca işverenler, işçi ücretlerini ödeme gününden itibaren 20 (yirmi) gün içinde zorlayıcı bir neden ( sel, yangın, deprem vs.) dışında ödemezse, işçi iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez.

İşçinin ücreti, kanun hükümleri ve sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse, işçi iş sözleşmesinin 4857 sayılı kanunun 24/2-e maddesi gereğince bildirimsiz feshederek tazminatını talep etme hakkına sahiptir.

Maaşları ödemeyen işveren, işçiye “sen neden çalışmıyorsun veya işi yavaşlatıyorsun” diyemez. İşçiler, toplu olarak işte çalışmıyor diye “işverene karşı ayaklandılar” diyemez. Bu durum işçilerin yasal hakkıdır. Maaşları, ödemeyen işveren her zaman haksız olur.

Maaşı ödenmeyen işçi, ihtar çekmeden işten ayrıldığında işveren “2 gün üst üste işe gelmedi bu nedenle işten ayrıldı” diyemez. İşveren, maaş ödediğini ispatlamadığı takdirde işveren tamamen haksız konumuna düşmektedir. İşverence tutulan devamsızlık tutanakları tamamen geçersiz hale gelmektedir.

İşçi, işverene istifa dilekçesi yazmış olsa bile dava açtığında “ben maaşımı alamadım bu yüzden istifa yazdım” dediğince ihbar tazminatı hariç tüm haklarını işverenden alır. Maaş alamayan işçi, işi bıraktığında kıdem tazminatı, fazla mesai ücretlerini, yıllık izin ücretlerini, maaş ve sosyal hak alacaklarını, resmi ve dini tatil ücretlerini işverenden talep edebilir. Sadece ihbar tazminatını talep edememektedir.İş kazası ve İş Mağdurları Derneği

http://www.ismagdurlari.org/


Cevaplayan: Selatin Bardakçı - 05.11.2012 11:28:35
ben apt görevlisi olarak çalışıyorum sigortalı olarak ben başka bir apartmana bakarsam bakarken şikayet üzerine çalıştıgım tespit edilirse cezası varmıdır varsa sigortalı oldugum binayamı yoksa diyerim ceza kesilir saygılar..

Sigortalı işçi başka bir işeyerinde çalışamaz.

Cevaplayan: Gürsoy 4242 - 23.11.2012 01:49:58
ben apt görevlisiyim 19,9,2012 alo 170 hatına şikayete bulundum bezdirme politikası ve hakaret ve aprt karadefterine apt paspasla degil elinle sileçeksin diye karar alındı ve başımda bekliyor yönetiçi temizlik gününde bende bu basgılara dayanamıyarak iş hatimi fes etim 4,10,2012 tarihinde alo 170 hatına başfurum kabul edilmişti nedendir bilinmez hiçbir işlem yapılmadı tekrar dileçkçe verdim fehide bildirdigim üzere 16,,,yılık çalışma bulunmaktadır yılık üçretli izinlerimin kulandırılmaması hafta taili resmi tatilerimi kulandırmadıkları ve alınan son karar geregi iş hatimizi fes etim bakanlıgınız şimdi yönetimde evrak istemiş ve apartman evrak sunamıyor kurumunuza bunca gecen zaman sonra bana 20,11,2012 tarihli ihtarname geldi beni denetiçi istinaden evrakların benim aldıgımı söyleyp iftira atıyor ben denetiçiyi aradım konuştum denetiçinin imzası yok tutanakta ve bunu kabul etmiyor denetiçi ve beni işyerini terketi diye suçluyorlar oysa ben iş hatimi feshi noter kanalı ile yaptım ve bu belgelerin tümünü kurumunuza verdim

Cevaplayan: Ahmet Işık - 10.12.2012 03:33:54
hak ve yetkilerinizi iy i öğrenin


Cevaplayan: Mustafa Tetik - 03.01.2013 14:05:26
merhaba ben üçyıldır kapıcılık yapmaktayımtazminatkarşılıgı şuan benden kirabedeli istiyorlar ne yapmalıyım

Kapıcıya verilen yerden kira parası alınmaz.

Cevaplayan: Saklı Kalsın 465 - 05.01.2013 11:47:46
merhabalar ben apartman görevlisi sgk yatıyor ama maaş hesaba yatırılıyo tekrar çekip elden geri veriyorum yaklaşık 2 senedir çalışıyorum nasıl hak talep edebilirim telefonla yardımcı olurmusunuz tşk 05428260493 rica ediyorum geri nasıl alabilirim.

Alo 170 telefon ediniz.
Cevaplayan: Hakan 44 - 06.02.2013 23:20:00
merhaba ben 19.yaşındayım ve çıraklık okuluna gidiyorum kuafor ben saglık sigortasından yararlanabilirmiyim teşekürler

Yararlanırsınız

Cevaplayan: Ekrem Krem - 07.02.2013 12:47:43
MERABA BEN 16,YILDIR SİGORTALI ÇALIŞTIGIM İŞTEN AYRILDIM BİRTANE EVİM VAR OTURUYORUM OGLUMUN SİGORTASINDAN SAGLIK YARARLANABİLİRMİYİM OGLUMUN ANNESİ MEFAT ETİ YARALANIRSAM İKİNÇİ EŞİMDE YARALANABİLİRMİ ......TEŞEKÜRLER.

Oğlunuzun taahütname imzalayıp SGK mna vermesi gerekir.Siz ayararlanabilirsiniz.

Cevaplayan: Ahmet Gönen İlhan - 25.04.2013 20:26:23
BİR KAPICI KAÇ DAİREYE HİZMET VERMEK ZORUNDADIR . ÖRNEĞİN 72 DAİRELİK 7 BLOKDAN OLUŞAN BİR SİTEDE KAÇ KAPICI GEREKLİDİR. BU KONUDA ASGARİ VE AZAMİ BİR SUNIRLAMA VARMIDIR.

Bunda bir sınırlama yoktur.Bilginize.Yaşar Gönenç
Kapıcının Görev ve Sorumlulukları
Madde 5 — Kapıcının görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak ısıyı ayarlamak ve söndürmek,
b) Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak.
c) Anataşınmazın ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,
d) Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak, konutu korumak, kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları karşılamak,
e) Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,
f) Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçe düzenlemesi ve bakımını yapmak,
g) Verilen eğitimlere uygun davranmak ve koruyucu malzemeyi kullanmak,
h) İş veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.


Cevaplayan: Yusuf Aydın - 16.05.2013 00:55:11
kira karşılıgı kapıclık yapıyorum zordurmda kaldığımdandolayı aprtmanım 25 daire fakat zor durmdaolmam sebebiilebir kaç daire beni özel işlerin kullanıyorlar.aynı zamanda servissaatinde bana bir sürü sipariş veriyor birde oyetmezmiş gibi farklı market lerden alişveriş yaptırıyorlar .aynı zamanda olmadı şunal bunu al yani eziyet ediyor lar servis de neler olmalı . veyasal haklarım nelerdir . bana yol gösterirseniz sevinirim teşekkürederim.


Kira Karşılığı Kapıcı Çalıştırılamaz:

4857 sayılı İş Kanunu kapıcılara ilişkin ayrıntılı bir düzenleme getirmiş “Kapıcıya, görevi nedeniyle verilmiş olan konut için iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemez” hükmü ile kira karşılığı kapıcı çalıştırılamayacağını belirtmiştir.


Cevaplayan: Cahıt Sarı - 03.06.2013 12:58:46
bır kapıcı kac blok ve daıreye bakabılır bır sınırı varmıdır.kapıcının tıcarı falıyetınde baskasını calıstıması durumunda boyle bır falıyetı olabılırmı

Sınırlama yoktur.Kapıcı başkasını çalıştıramaz.Sözleşme kişiseldir.

Cevaplayan: Gamze Yıldırım - 14.07.2013 11:41:04
Eşim kapıcılık yapıyor site işi hariç hep kendi işlerini yaptırıyorlar haftalık ve sadece senelik izin veriyolar onun dışında resmi günlerde izin yok kapıcı dairesi dedikleri yer bodrum kat küçücük camları var yani sıgınaklar kiraya veriliyor yönetici sürekli kapıcıları işten çıkartmakla tehtit ediyor ne yapmalıyız

İş Kanunu`na aykırı durumlarla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na, BİMER veya Alo 170 aracılığı ile şikayette bulunup, inceleme yapılmasını isteyebilirsiniz.

Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Lokman Kırsakal - 25.01.2014 15:44:07
askeriyede kapıcı kaloriferci olarak 13 yıllık çalışmaktayım .kışın 2 kişiyiz .yazın sabah 8 akşam 5 çalışmaktayız. eskiden 72 daireye bakıyorduk. şimdi 28 kişi kaldı dairelerde .kendi aralarında maaşımızı toplayıp veriyorlardı . 2kişinin şu anda maaşını veremiyorlar.bizi işten çıkarmaya çalışıyorlar.kıdem tazminatını neye göre ala biliriz. bize 1200 maaş veriyorlar.13 yıllık kıdem tazminatı ne kadar alırız .bunlar 8 milyar teklif ediyorlar .kıdem ihbar tazminatını nasıl alabiliriz.kısa sürede cevap verirseniz seviniriz ...saygılarımla...

Çalışılan yıl bürüt maaş ile çarpılır.(13xBürüt maaşınız) İlavesi de şu; kapıcıyı bir dairede oturtuyorsunuz ya, kira da almıyorsunuz; zaten kanunen alamıyorsunuz, kapıcıdan kira alınamaz. Ne kadar o evin emsal kira bedeli? Yani başkasına kiraya verseydiniz kaç lira ederdi? Örneğin dört yüz lira ederdi ayda. Aylık dört yüz lirayı da kapıcının ücretine ekiyorsunuz, sekiz yüz lira oluyor bin iki yüz lira. Hatta kapıcıdan elektrik, su, yakıt bedelini de almıyorsunuz. Onların bedeli de iki yüz liraysa o iki yüzü de ekliyorsunuz, tamamını kapıcıya ödediğiniz ücret sayılıyor. Örneğin hepsini eklediğinizde bin dört yüz lira. Bin dört yüz lira çarpı kapıcıya ödeyeceğiniz kıdem tazminatı oluyor. Toplu para oluyor. Özetle kapıcının sadece ücreti değil, kapıcının bedava oturduğu evin emsal kira bedeli ve kapıcıdan para almıyorsanız yakıt ve elektrik su parası da kapıcının ücretine dahil edilecek, daha fazla bir kıdem tazminatı verilecek, olay bu.

Cevaplayan: Lokman Kırsakal - 25.01.2014 22:48:35
13 yıldır kapıcı kaloriferci olarak askeriyede çalışıyorum .1200 maaş alıyorum .yazın asgari ücret veriyorlar kışın maaş bodrosuna 1200 yatırıyorlar yazın ise 800 maaş gerisinide elden veriyorlar .ne kadar kıdem tazminatı alırım


Cevaplayan: Erkan Yıldız - 05.04.2014 16:50:53
apartmanda kapıcı olarak calısıyorum benı ıse alırken kapıcı daıremız var dedıler ıse basladım 2.5 yıldır calısıyorum sımdı ıse yonetıcı apartmanımızda kapıcı daıresı yoktur dıyor benı ısten cıkarıyor ben bu 2.5 yıllık kacak yerde oturtular sımdı SGK ye sıkayette bulunsam 2.5 yıllık kıramı alabılırmıyım ayrıca sadece kıdem tazmınatımı verıyorlar baska haklarım yokmu nereye basvurmam lazım sızden rıcam cok acıl cevaplarmısınız 30 NISAN 2014 GUNUNE kadar cıkmamı ıstıyorlar ayrıca cocugum okula gıdıyor ben okul tatıl olana kadar devam etmek ıstıyorum yoksa cocugum magdur olacak ne yapmam gerekıyor cok acıl TSKLER 04.04.2014

Siz İş yerindeki İş Kanunu`na aykırı durumlarla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na, BİMER veya Alo 170 aracılığı ile şikayette bulunup, inceleme yapılmasını isteyebilirsiniz.Haklarınızı da alırsınız.Cevaplayan: Ahmet Yorgun - 05.07.2014 23:55:03
kendimin başka yerden sigortam var temizlikçi olarak çalşıyorum haftada 1 deva temizlik yapıyorum çim biçimi yapıyorum 14 bilok var şikayet etsem ne gibi sonuç elde ederiz kapıcı dairesi yok evimde oturuyorum kalalferri yok sadece temizlik çim biçimi yapıyoruz bizede ceza çikarmı çalıştığımız için

İş yerindeki İş Kanunu`na aykırı durumlarla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na, BİMER veya Alo 170 aracılığı ile şikayette bulunup, inceleme yapılmasını isteyebilirsiniz

Cevaplayan: Ahmet Yorgun - 06.07.2014 00:07:28
2 senedir çlışıyorum haftada 1 gün temizlik ve 15 ginde çim biçimi yapıyorum kendim ssk dan sigortalıyım şikayette bunsanm cezası nasıl olur evimde oturuyorum bana tazminat hakkı doğarmıİş yerindeki İş Kanunu`na aykırı durumlarla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na, BİMER veya Alo 170 aracılığı ile şikayette bulunup, inceleme yapılmasını isteyebilirsiniz

Cevaplayan: Harun Karakuş - 06.07.2014 03:53:37
merhabalar ben a ve b bloklu binada yıldır bina görevlisi olarak çalışmaktayım binaya işe başlarken hiç bir şekilde sözleşme yapmadık ama maaşımı alıyorum ve ssk düzenli olarak yatıyo sizden sorum şu ben yıldır hiç bir şekilde izin kullanmadım ve kullandırmıyorlar ne pazar iznimi nede resmii izinlerim bunları geriye dönük alabilirmiyim hakkım varmı şu an beni işten çıkartma sözkonusu olduğu için bana bu konu hakkında bir bilgi verirseniz çok memnun olurum SAYGILAR ayrıca siteniz çok güzel olmuş teşekkürler

İş yerindeki İş Kanunu`na aykırı durumlarla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na, BİMER veya Alo 170 aracılığı ile şikayette bulunup, inceleme yapılmasını isteyebilirsiniz


Cevaplayan: Xmen06 - 15.07.2014 01:27:20
merhaba.lutfen cevap ...ben 2002 yılında bır apartmanda kapıcı olarak işe başladım.yönetim ile herhangi bir sözleşmem olmadı.30-06-2014 tarihinde işten çıkarıldım.kısaca bu yıllar arasnda izin kullanmadım.düzenli bir maaş almadım herhangı bir maaş bodrosuna imza atmadım.apartman 25 daire var lakin bu dairelerin hepsi işyeri.dolayısı ıle çalışma saatlerim o kadar uzunki gece yarısı 01-02-03-04 saatlarınde bile gelen gidenler vardı.sgk hizmet sürem 12 yıllık hizmetimde son 4 yılımım primleri yatmış durumda.8 yılım kayıp durumda.bu durumda ne yapmalıyım.nasıl bir yol izlemeliyim.geriye dönük sgk prımlerım ödenirmi izin paralarım fazla mesailerim tazinatımı nasıl alabilirim.lütfen bana yarıdmcı olurmusunuz.ne yapmalıyım...teşekkür ederim....

İş yerindeki İş Kanunu`na aykırı durumlarla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na, BİMER veya Alo 170 aracılığı ile şikayette bulunup, inceleme yapılmasını isteyebilirsiniz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Turhan Köroğlu - 07.09.2014 14:53:35
merhaba ben 4 biloklu bir sitede kapıcıyım 2 biloğa diğer kapıcı arkadaş bakıyor ancak o arkadaş yıllık izne çıktı onun yerine ben 4 biloğa baktım yani fazla mesai yaptım bu mesai ücretini vermiyollar vermek zorundalarmı yardımcı olurmusunuz tşk ederim

Kapıcı haftada kaç gün çalışmak zorundadır?
Kapıcıya haftada bir gün ücretli hafta tatili izni verilir. Bu süreyi apartman yönetimi isterse artırılabilir.

Çalışma süresinin toplamı ne kadardır?
Kapıcının çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

Gece en fazla kaç saat çalışabilir?
Gece dönemi olarak kabul edilen 20.00-06.00 saatleri arasında kapıcı 7.5 saatten fazla çalıştırılamaz. Kapıcının bir hafta içerisinde kırkbeş saati aşan çalışmaları fazla çalışma olarak değerlendirilir.

Kapıcı isterse fazla çalışma süresini izin olarak kullanır mı?
Fazla çalışma yapan kapıcı isterse, zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı serbest zaman(izin) olarak kullanabilir. Kapıcı hak ettiği serbest zamanı altı ay içerisinde, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır. Kapıcının İş Kanunu`ndan ve sözleşmelerden kaynaklanan tatil ve izin günlerinde serbest zaman kullandırılamaz.
Kapıcı, kullanmak istediği serbest zamanı, önceden yazılı olarak apartman yönetimine bildirmesi gerekir Apartman yönetiminin belirlediği bir tarihten itibaren iş günleri içerisinde kapıcı aralıksız olarak serbest zamanı kullanır.

Mesaiye zorlanamayacaklar
Aşağıda belirtilen kapıcılara fazla çalışma yaptırılamaz.
a) 18 yaşını doldurmamış kapıcılar,
b) sağlıklarının elvermediği hekimin raporu ile belgelenen kapıcılar,
c) Gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren kapıcılar,
d) Kısmi süreli(partime) iş sözleşmesi ile çalıştırılan kapıcılar...

Fazla çalışma ücreti nasıl ödenir?
Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. Apartman yönetimi isterse yüzde elliden yüksek oranda zamlı ücret ödeyebilir. Örnek: Kapıcının saatlik ücreti 2 lira ise bir saatlik fazla çalışma ücreti 3 lira eder.

Yıllık ücretli izin uygulaması
Kapıcının yıllık ücretli izine hak kazanması için aynı apartmanda deneme süresi dahil, bir yıl çalışmış olması gerekir. Aralıklı çalışmalarda süreler toplanarak değerlendirilir.
Bir yıllık süre içinde (İş Kanununun 55. maddede sayılan haller dışındaki sebeplerle) işçinin devamının kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır.
Kapıcının gelecek izin hakları, bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru hesaplanır. Kapıcı her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır.

Mazeret izinleri var mıdır?
Kapıcının evlenmesinde, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar izin verilir. İş sözleşmesinde mazeret izinlerinin ücretli olacağı yönünde bir hüküm varsa kapıcıya ücretli mazeret izni verilir.

Elektrik, su ve ısınma giderlerini kim öder?
Kapıcı konutları kapıcılara görevi sebebiyle verilirse kapıcı konutlarından kira istenemiyor. Bu uygulama genelleştirilerek kapıcı dairesinin bütün giderlerinin de apartman sakinleri tarafından karşılanacağına yönünde toplumda bir görüş ve uygulama oluşmuştur.
Kapıcı konutlarında oturan kapıcıların yapmış oldukları elektrik ve su giderlerinin apartman yönetimi/apartman sakinleri tarafından mutlak surette karşılanacağına ilişkin bir mevzuat hükmü bulunmamakta.
Konut Kapıcıları Yönetmeliği`ne göre elektrik ve su giderlerinin apartman sakinleri tarafından karşılanıp karşılanmayacağı, karşılanacaksa kısmen mi tamamen mi karşılanacağı iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirtilir. İş sözleşmesinde/toplu iş sözleşmesinde elektrik, su ve ısınma giderlerini kapıcının karşılayacağı belirtilmişse kapıcı kendisi söz konusu giderleri karşılar.
İş sözleşmesinde/toplu iş sözleşmesinde giderlerin kim tarafından karşılanacağı konusunda bir hüküm yok ise apartman yönetimi uygulamasına göre hareket edilir. Apartman yönetimi iş sözleşmesinde/toplu iş sözleşmesinde olmamasına rağmen kapıcı konutunun elektrik, su ve ısınma giderlerini karşılıyorsa bu uygulamaya devam edilir. Kapıcı onay vermediği sürece işyeri uygulaması haline gelen bu uygulama değiştirilemiyor.

Telefon masrafı ne olur?
Kapıcının kullanmış olduğu telefonlar apartmana aitse apartman yönetimi bu telefon giderlerini öder. İş sözleşmesinde kapıcının telefon giderlerini apartman yönetimi tarafından ödeneceği belirtilmişse apartman yönetimi öder. Sözleşmede hüküm yok ise kapıcı telefon giderlerini kendisi öder.

Kapıcı dairesi kaç gün içinde boşaltılır?
Kat malikleri kurulunca veya bu kurulca yetki verilen yönetici tarafından sözleşmeleri herhangi bir nedenle fesh edilen veya sona eren kapıcı, konutu onbeş gün içerisinde boşaltmak zorundadır. Bu süre içerisinde boşaltılmayan yerler yöneticinin veya kat maliklerinden herhangi birinin başvurusu üzerine başkaca bir tebligata gerek kalmadan mahalli mülki amirlerin kararı ile bir hafta içerisinde zabıtaca boşalttırılır. 15 günlük süre içerisinde kapıcının yeni bir ev bulup kiralaması ve taşınması her zaman kolay olmayabilir. Bu nedenle kapıcı konutlarının tahliye süresi yasal bir değişiklik yapılarak 15 günden 1 aya çıkarılmasında fayda var.

Yıllara göre izin süreleri
a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört gün,
b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi gün,
c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı gün,
izin verilir.
Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.
- Yaşlı ve genç kapıcıların izin süreleri;
Onsekiz ve daha küçük yaştaki kapıcılar ile elli ve daha yukarı yaştaki kapıcılara verilecek yıllık izin süresi yirmi günden az olamaz.

Nasıl kullanılır?
Yıllık ücretli izin apartman yönetimi tarafından bölünemez.
Apartman yönetimi ile kapıcı anlaşırsa izin sürelerinin bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölebilirler.
- Apartman yönetimi tarafından verilen izinler yıllık ücretli izinden düşülür mü?
Apartman yönetimi tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izinden düşülmez.

Hakkından vazgeçebilir mi?
Kapıcı yıllık ücretli izin hakkından vazgeçemez. Bu yönde talepte bulunan kapıcıların taleplerini apartman yönetimlerinin yasal olarak kabul etmemeleri gerekir.

Ücretsiz yol izni verilebilir mi?
Yıllık ücretli izinleri işyerinin bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlar kapıcılara ücretsiz izin verilir. Bunun için kapıcının istekte bulunması ve bu hususu belgelemeleri gerekir. Apartman yönetimi kapıcıya dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. Yol izni alanlar bu süreyi kullanmadan işe dönerlerse, apartman yönetimi bunları sürenin bitiminden önce işe başlatmayabilir.

İzne ayrılana ücret ödenir mi?
Apartman yönetimi, yıllık ücretli iznini kullanan kapıcıya, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili kapıcının izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır. Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir.


Cevaplayan: Suzan Celik - 26.05.2015 01:13:29
Eşim 5 yıldır 120 dairesi olan bir sitede kapıcı olarak çalışıyor 1500tl maaş alıyor temizlik bahce çöp her türlü işi yapıyor ssk da yatıyor fakat oturduğumuz evde rutubet çok var yetmiyormuş gibi bu yıl bize zam vermediler evde ısı Yalıtım yok her ay 350 tl doğalgaz ödüyorum yakıt tamamı biz ödüyorum bu maaşa iyileştirme istedik bize şunu dediler oturduğun evin kirası 600 tl site 1000donum üzerinebbizim çalışma sanayimiz bile yok ve şunu diyorlar ne yapıyor 5saat anca caĺişiyor oysa eşim sabah 9akşam8 zekadan farkındalar fakat işlerine gelmiyor ve sitede iki kapıcı dairesi var bu daireyi kiraya verecekler bu yıl zam vermediler buna hakları varmı bilgilendirirsenis sevinirim teşekkür ederim

İşveren ile yapılan sözleşmede ücret artışı belirtilmiş ise onun yerine getirilmesi gerekir.Alo 170 telefon edebilirsiniz.Bilginize.

Cevaplayan: Fadime Kaya - 29.07.2015 21:50:50
5 YILDIR KAPICIK YAPIYORUM sigortam yok hiç bir ücret almıyorum kapıcı dairesinde oturuyom çöp temizlik karsilinda şimdi beni çıkartıyor lar bana yardımcı olun

ŞİKAYET
İş yerindeki İş Kanunu`na aykırı durumlarla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na, BİMER veya Alo 170 aracılığı ile şikayette bulunup, inceleme yapılmasını isteyebilirsiniz
İşyerinde çalışırken, İş Kanunu`na aykırılıklar söz konusu ise, yıllık izin kullandırılmıyorsa, resmi tatillerde izin verilmiyorsa ya da ücretiniz ödenmiyorsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na şikayette bulunabilirsiniz. BİMER, ALO 170 ve ya dilekçe ile Bakanlığa müracaat etmeniz halinde şikayetçi olduğunuz işyerinin açık adres ve unvanı ile şikayet konularınızı açık olarak belirtmeniz halinde konu İş Müfettişleri`nce incelenecektir.

Cevaplayan: İsmail Cetinkaya - 18.11.2015 12:05:08
Ben havuzlu bir sitede gorevliyim iki kisiyiz net maasimiz 1350 lira asgari ucret zammindan sonra nekadar alacagiz ve bize iki yldir zam falan yapilmiyor.ulusal bayramlarda izin kullanamiyoruz ,kullanacakmiyiz veya parasini alabilirmiyiz

Alo 170 telefon ediniz.


Cevaplayan: Çaykun Alpaslan - 21.11.2015 16:34:11
Kapıcımız 20 yıldır çalışıyor.20 yıl üzerinden kıdem tazminatını verip 2014 de ayrıldı.El yazısı ile bütün haklarımı aldım alacağım yoktur diye ibraname verdi.Buna rağmen dava açmış yeniden para istiyor. 1) Bu ibraname geçerli değil mi? 2) Kapıcılara 2003 Den önceki seneler için tazminat ödenmeyeceği konusunda Yargıtay kararı İnternet`te var.Öyle ise biz 7 yıl fazla Ödemiş oluyoruz.Bunu nasıl geri alabiliriz?

Örneğine uygun ibraname yapmışsanız bir sorun yaşamazsınız.
İBRANAMEİŞVERENİN

Ünvanı : ………………………………...
SSK İşyeri Sicil No: ……………………………….
Adresi : ………………………… …………. / ………………..


İŞÇİNİN

Adı Soyadı : ………………..
SSK Sicil No: …………………..
TC No: ………………………
İşe Giriş Tarihi: 10.07.2004
İşten Çıkış Tarihi: 25.06.2009
Çalışma Süresi: 4 yıl 11 ay 16 gün
İşten Ayrılma Şekli: İsteğe Bağlı Emeklilik
10.07.2004 tarihinden beri çalıştığım işyerinden yukarıda belirtilen şekilde ayrıldım.Çalışmaya başladığım tarihten beri geçen çalışma sürem içindeki bütün ücretlerimi ve her türlü sosyal hakkım ile hafta ve genel tatil günlerine ait ücretlerimi ayrıca yapmış olduğum fazla mesai ücretlerim ile yıllık izin ücretlerimi ve ayrılış esnasında hak etmiş olduğum Kıdem Tazminatım olan 2.773,54 TL yi ve yukarıda belirtilen istihkaklarımı eksiksiz olarak aldım.

İşyerinden, Kanun ve Hizmet akdinden doğan hiçbir şekil ve nam altında herhangi bir alacağımın kalmadığını maddi ve manevi herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı beyanla işyerini-geçmişe dönük olarak da-ibra ederim.

Tarih: .......


İBRA EDEN
Adı Soyadı :
İmzası:


Cevaplayan: Osman Memiş - 12.02.2016 23:43:35
12 seneden beri kapıcı olarak calışıyorum ne yıllık izin ne pazar izni ne bayram izni ayrıca 9 sene kazan ayrıca her sene 55 ton kömür taşıdım bu kömür taşıma parası 20 tl den alabilirmiyim şu an işten cıkarıldım toplamda hak ettigim ücret ne kadardır ve hangi kanuna göre alabilirim lütfen cevap yazarmısınız

Bürüt maaşınızı çalıştığınız yıl ile çarpıp ilave aaldığınızı da ekleyiniz.

Cevaplayan: Kanun Önemli Ama Bu Durum Vicdanla Alakalı - 12.03.2016 14:38:53
5 yıl önce yönetici olan kişi gariban diye bir aileyi kapıcı dairesine yerleşmesine izin veriyor.oturan kişi sigortalı bi yerde çalışıyor.kira ödemiyor su ve elektriğini ödüyor.sadece haftada yada 10 günde 30-45 dakika merdivenleri paspaslıyor. Karar defterine çıkartılmaları yönünde 3 yıl önce kara var ancak sonraki yönetici bayan hamile olduğundan acıyor ve sonuç olarak 5 yıldır oturmaya devam ediyorlar. Bu günlerde temizliği eşim yaptı diye dava açacam ben çıkmam diyor. Ne yapabiliriz.teşekkürler.

Ne diyelim fazla acırsanız acınacak duruma düşersiniz.Uzlaşma ile bir çözüm bulmanızı öneririm.

Cevaplayan: Sefer.taşıyan. - 23.01.2017 18:50:57
sitede.kapıcı.olarak.çalışıyorum:15:9:ayından.hizmet.ediyorum.yönetimin.talimatiy..evimi.taşıdım.düzenimi.bozdum.haksız.....sebepsiz.yere.beni.çıkarıyorlar.sgk..... 1.11:ayı.gösterdi..sebep.sörüyorum.yeni...yönetici.işme.son.veriyor.kış.ayında.....okula.giden.çocuklarım.var.nasıl.hakı....ararım.yasal.nedir.binada.imzalarım.var..1.ay.içide.evi.boşatdiyor..acil.yardımcı.olun.

Kapıcılar derneğine başvurun

Cevaplayan: Osman Şahin - 27.02.2017 23:19:00
15 yıldır bir apartmanda kapıcıyım ancak sskmı 2 yıl gec başlattılar bu arada bende başka bir işyerinde de ilaveten ssklı olarak çalıştım bu arada bınadaki işlerimide aksatmadım bu durumda tazminatımı ne şekilde alabilirim iki yerde çalştğımdan dolayı tazminat hakkımı kayberdermiyim
418

Cevaplayan: Sefer.taşıyan. - 28.02.2017 00:47:15
kapıcı.olarakişebaşladım.yönetim.dört.....ay.içinde. Ekim.kasım.aralık.ocak.beni...hiç.birgek..çegöstermeden.işten.çıkartı.kapıcı.dayresini.martgibi.evi.boşat.diyor.kapıcı......sözleşmesi.yapmadı.maaşımıda.vermiyor....SGK.iki.ay.göstertermiş.iktar.çekmedi....15.gün.işarma.iznide.vermedi.üsülsüzce...işten.yönetici.zordurumdayım.işe.iyade...davası.açbilirmiyim.beni.polis.zoryla....eviboşaltıcagini.söylüyor.neyapmalazım

ŞİKAYET
Çalışmakta olan işçiler çalıştıkları işyeriyle ilgili şikayetlerini Alo 170, BİMER, İŞKUR ve İş Teftiş Kurulu aracılığıyla yapabilir. İşten ayrılan işçilerin ise şikayetlerini doğrudan İŞKUR il müdürlüğündeki işçi şikayetleri servislerine yapmalarında fayda vardır.


Cevaplayan: Mustafa Güvenek - 07.03.2017 14:32:11
3 bloklu bir sitede yapmış olduğum kapıcılık görevimi 02 nisan 2017 itibarıyle 16 yıl olarak dolduruyorum.16 yıl boyunca hiç izin kullanmadım.Bana izin parası adı altında beher miktarlarda para ödediler.Son hatırladığım ,2015 yılında maaşım 1300.00 tl iken 400.00 tl,2016 yılında maaşım 1400.00 tl iken 500.00 tl izin parası ödediler.
Sorum şu olacak; ben bu sene (2017) izin kullanırsam para alabilecekmiyim? Alacaksam ne kadar alacağım? Daha önceki ödedikleri miktarlar doğrumudur?(2016 dan önceki tüm izin ücretleri yaklaşık maaşımın üçte biri oranındaydı)
Son olarak,daha önce izin kullanmadığım halde şimdi izin kullanırsam para almam doğru ise,kullanmadığım izinlerin kalan ücretlerini talep edebilir miyim? Cevabınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

Cevaplayan: Sabit Hallı - 25.05.2017 11:52:23
20 yıldır aynı sitede calisiyorum bana geriye dönük 10 yıl magaş botdrosu ve izin kâğıdı imzalattılar bende çıkış istedim taman verelim dediler bu konuşma 13 5 2017 14 5 2017 günü site olagan genel kurul toplantı orada görevlimiz cıkmak istiyo bizde çıkış verecegiz dediler ancak ne imzaladıgım izin kagıdından nede magaş botdrosundan hiç söz edilmedi hala çıkış da vermediler ne yapabilirim ben çıkış istesem haksız duruma düsermiyim

08.09.1999 öncesi sigorta girişiniz varsa SGK na gidip tazminat alabilir yazısını alıp işverene sunarsanız tazminatınızı alırsınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mehtap Eyiçikli - 08.06.2017 03:19:49
Ben kapıcılık yapıyorum ama sigorta yapmamak için beni kiracı gösterdiler kira kontratı yaptılar ücretsiz sadece kira karşılığı apartmanın işini yapıyorum şimdide çıkarıyorlar beni evinden ne yapabilirim hakkımı nasıl arayabilirim

Alo 170 telefon ile durumu bildiriniz.

Cevaplayan: Murat Yeşil - 20.06.2017 18:29:11
Bina görevlimiz daha iyi bir bina bulduğu için kendi isteğiyle istifa etti. Fakat ilave olarak kıdem tazminatını da almak istemiş. Ortada haklı fesih sebebi yok 2000 öncesi girişide yok, yöneticimiz iyi niyetinden vermek istemiş karar defterine karar almış kapıcı tek tek daireleri gezip karar defterini kendini acindirarak ve yalan yanlış bilgi vererek imzalatmış yeterli sayıya ulaşmış. Fakat imzalamayan ben ve diğer bina sakinleri ödemek zorunda olmadiklari bu parayı vermek zorunda gibi görünüyor. Demirbaş adı altında bina yonetimi para topluyor, bizim bu parayı ödememek için izleyeceğimiz hukuki bir yol varmıdır?
Şimdiden ilginiz için teşekkür ederim.

SGK undan kıdem tazminatı alabilir yazısını getirmeden kıdem tazminatı ödenmesi doğru değildir.Kurum da zaten bu yazıyı veremez.Yasal değildir.Bu yazının getirilmesini talep ediniz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Nuray Uray - 26.08.2017 16:09:30
Sitemizde SSK tam gün çalışan kapicimiz site dışında ve sitede olması gereken saatlerinde kışın okul servisi yazın başka sitelere temizlige gidiyor buna hakkı varımdır bana göre olmamalı tabi kanunen varımdır yok ise buna nasıl engel olunabilir teşekkürler

Kapıcı ile yapılan sözleşmenin içeriği önemlidir.Sizde sigortalı olan bir kişi başka bir iş yerinde müsadeniz olmadan çalışamaz.

Konu İle Alakalı Soru veya Görüşlerinizi Buraya Yazın
Adınız Soyadınız

Konu İle Alakalı Soru veya Görüşleriniz

Resimdeki kodu kutuya yazın