facebook azbuz twitter ff su wlive delicious Paylas

SPONSOR REKLAMLAR
Cevapla Yeni Konu
25.11.2010 17:59:54
49159867560
Işyerim kapanıyor tazminat haklarımı alabilirmiyim
01 05 2002 den beri aynı işyerinde calışıyorum şuanda işyerim kapanıyor tazminat haklarımı ala bilirmiyim


Cevapla Yeni Konu
25.11.2010 21:42:18
Yaşar Gönenç
İŞYERİNİN KAPANMA NEDENLERİNE BAĞLI OLARAK İŞÇİ ALACAKLARI(●)

Metin boyutu: 10 20 30 40 50
İŞYERİNİN KAPANMA NEDENLERİNE BAĞLI OLARAK İŞÇİ ALACAKLARI(●)

BAŞLIKLI MAKALENİN TÜM YAAL HAKLARI

Yazarı : Cem BALOĞLU (* ) ` NA AİT OLUP

Yaklaşım / TEMMUZ 2010 / Sayı: 211 ` DE YAYINLANMIŞTIRI- GİRİŞ

Bir işyerinin kapanması farklı nedenlerle olabilir. Öncelikle, bir işyerini serbestçe açabilen işveren, herhangi bir neden göstermeksizin meslek seçme özgürlüğünün doğal bir sonucu olarak işyerini kapatabilir. Bunun tek istisnasını işyerinde toplu iş sözleşmesi yapılması için yetkinin kazanılmasından itibaren başlayan aşamada işyerini kapatma durumu oluşturmaktadır. Yargıtay’a göre, bir işyerinde sendikanın toplu iş sözleşmesi yetkisi kesinleştikten sonra işveren ancak ekonomik nedenlerle veya arabulucu tutanağının tebliği üzerine kapatmayı gerektiren haklı nedenlerle işyerini kapatabilir(1). Bunun dışında, iflas sonucunda işyerinin kapanması durumu söz konusu olabilir. Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 79. maddesine göre; “Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde, makine ve cihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından denetlemeye yetkili iki müfettiş, bir işçi ve bir işveren temsilcisi ile Bölge Müdüründen oluşan beş kişilik bir komisyon kararıyla, tehlikenin niteliğine göre iş tamamen veya kısmen durdurulur veya işyeri kapatılır.” Bahse konu işyerinin kapanma gerekçeleri, bu işyerlerinde çalışan işçilerin hakları yönünden farklı sonuçlar doğurmaktadır.II- İŞVERENİN KENDİ İSTEĞİYLE İŞYERİNİ KAPATMASI

İşveren tarafından meslek seçme özgürlüğünün doğal bir sonucu olarak işyeri kapatılabilir. Bu durumda işçi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, prim, ikramiye, fazla çalışma ücreti gibi mevzuattan doğan haklarının tamamını işverenden talep edebilir. Bu durumda işverenin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca bir ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne işyerinin kapandığına ilişkin bildirimde bulunması gereklidir.

Ancak, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 29. maddesinde düzenlendiği üzere, işyerinin kapatılması aynı zamanda “toplu işçi çıkarma” kapsamında değerlendirilebileceği haller de olabilir. Bu durumda, işyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verildiğini işverenin en az otuz gün önceden ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne ve Türkiye İş Kurumu’na bildirmesi ve işyerinde ilan etmesi gerekmektedir. İşveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde işçilerden nitelikleri uygun olanları tercihen işe çağırmalıdır. Ayrıca, iş sözleşmesi, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini Bölge Müdürlüğü’ne bildirmesinden otuz gün sonra feshe ilişkin sonuç doğurmaktadır.

4857 sayılı Kanun’un 29. maddesinin son fıkrasına göre; işveren toplu işçi çıkarılmasına ilişkin hükümleri İş Kanunu’ndaki 18, 19, 20 ve 21. madde hükümlerinin uygulanmasını engellemek amacıyla kullanamaz; aksi halde işçilerin bu maddelere göre dava açabilme hakkı vardır. Bununla birlikte, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin, Kararı’nda(2); işverenin yönetim hakkına dayanarak aldığı işyerini kapatma ve üretim faaliyetine son verme kararının, sadece işe iade ile ilgili hükümlerin uygulanmasını engellemek amacı ile yapılıp yapılmadığı yönünden denetlenebileceğini, Mahkemenin başka bir denetim yapmasının da mümkün olmadığı yönünde hüküm tesis etmiştir.

Ayrıca, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 51. maddesinin (e) bendine göre işyerinin kapanması sonucu işsiz kalan ve bu Kanun kapsamında sigortalı sayılan işçi, Kanun’da belirtilen diğer koşulları da taşımak suretiyle işsizlik ödeneği alabilmektedir.III- İFLAS SONUCUNDA İŞYERİNİN KAPANMASI

Öncelikle iflas, ticaret mahkemesince iflasına karar verilen bir borçlunun (müflisin), haczedilebilen bütün malvarlığının cebri icra yolu ile paraya çevrilip, bundan bilinen bütün alacaklıların tatmin edilmesini sağlayan toplu bir icra yoludur(3). İflasa ilişkin kararı verecek olan merci Ticaret Mahkemesi’dir. İflasa tabi olan borçlu (işveren), 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 178. maddesinde düzenlendiği üzere, bazı hallerde isteğe bağlı, bazı hallerde zorunlu olarak iflasını isteyebilir(4). 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 184. maddesine göre; iflas açıldığı zamanda müflisin (işverenin) haczi kabil bütün malları hangi yerde bulunursa bulunsun “iflas masasını” teşkil eder ve masayı teşkil eden bu mallar, müflisin (işverenin) borçlarının ödenmesine tahsis olunur.

İflasın açılmasıyla beraber, masaya dahil malları üzerindeki tasarruf yetkisini kaybeden işveren için iş sözleşmesinin gereğini yerine getirmek oldukça zor olmakla birlikte, iflas; iş sözleşmesini sona erdiren bir neden değildir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin, Kararı’nda(5); işverenlerin iflası ile hizmet akdinin sona ereceğinin kabul edilemeyeceği yönünde hüküm tesis etmiştir. İşverenin iflası esas itibariyle iş akdine son vermemekle birlikte, işçi ücreti için uygun bir zaman zarfında teminat verilmezse iş akdi feshedilebilir. Teminat gösterildiği takdirde işçi, işi yapmaya mecburdur(6).

Her ne kadar iş sözleşmesi devam etse de, bu durumun işçiyi korumaya yeterli olmayacağı açıktır. 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 206. maddesi ile; işçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatlarına ve işverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya bunların yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borçlarına, Devlet alacakları ve özel kanunlarla ayrıcalığı kabul edilmiş alacaklardan sonra rehinli alacaklar sırasında ilk sırada yer verilerek işçi alacakları güvence altına alınmıştır.

Bunun dışında, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 1. maddesi ile sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacakları İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında yer alan Ücret Garanti Fonu’ndan karşılanarak işçiye ücret alacakları konusunda bir güvence sağlanmıştır. Ancak, bu fondan yapılacak ödemelerde işçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması koşulu esas alınmakta ve temel ücret üzerinden ödeme yapılmaktadır. Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre; işçiye bu fondan ödeme yapılabilmesi için işçinin;

a- İşveren hakkında aciz vesikası alınması durumunda, icra dairesinden alınan aciz vesikası veya 09.06.1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 105. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınacak hacze kabil mal bulunmadığına ilişkin haciz tutanağı ve işveren tarafından düzenlenen işçi alacak belgesi,

b- İşverenin iflası durumunda, mahkemece verilen iflas kararı veya İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi uyarınca iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge ve iflas dairesi veya iflas idaresi tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

c- İşverenin iflasının ertelenmesi durumunda, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi kararı veya İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi uyarınca iflasın ertelenmesinin ilan edildiğini gösteren belge ve kayyım tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

ç) İşveren hakkında konkordato ilan edilmesi durumunda, mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge ve konkordato komiseri veya konkordato tasfiye memuru tarafından onaylanan işçi alacak belgesi

ile Türkiye İş Kurumu’na müracaat etmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu durumda işçiye ödeme yapılabilmesi için iş sözleşmesinin devam edip etmemesi hususu bir önem arz etmemektedir.IV- KOMİSYON KARARIYLA İŞ-YERİNİN KAPATILMASI

Üretim araçlarında ve üretim yöntemlerindeki değişim ve dönüşümler sonucunda çalışanların sağlık ve güvenlik sorunları da çoğalmış ve iş sağlığı ve güvenliği konusu giderek önem kazanmaya başlamıştır. Tarih boyunca çalışma yaşamındaki gelişmeler, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki gelişmelere de kaynaklık etmiştir(7).

İş sağlığı ve güvenliği konusunda 4857 sayılı İş Kanunu’nda bazı düzenlemeler yer almaktadır. Bu düzenlemelerle; işçi-işveren taraflarına iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak bir takım ödev ve sorumluluklar yüklenmiş ve bunların yerine getirilmemesi durumunda ne tür yaptırımların uygulanacağı belirlenmiştir.

İşverenler iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 78. maddesine göre çıkarılmış olan tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyerek işçiyi gözetme borcuna aykırı davranan işverenler kamu hukuku gereği özel hukuk hükümlerinden ayrı olarak idari yaptırımlarla da karşı karşıya kalırlar(8).

4857 sayılı İş Kanunu’nun 79. maddesine göre; “Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde, makine ve cihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından denetlemeye yetkili iki müfettiş, bir işçi ve bir işveren temsilcisi ile Bölge Müdüründen oluşan beş kişilik bir komisyon kararıyla, tehlikenin niteliğine göre iş tamamen veya kısmen durdurulur veya işyeri kapatılır.” Komisyon tarafından işin kısmen veya tamamen durdurulmasına yönelik olarak verilecek kararı tehlikenin niteliği belirlemektedir. İşyerindeki faaliyetin tamamen ya da kısmen durdurulması ancak müfettişçe yazılan rapor üzerine komisyon tarafından verilen kararla mümkün olmaktadır.

İşverence, işin durdurulmasına dair kararda, çalışanların yaşamı için tehlikeli olduğu belirtilen hususların giderildiğinin Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi halinde, müfettişçe durum incelenmekte ve sonucu da raporla komisyona bildirilmektedir. Komisyon bunun üzerine, tehlikeli halin giderilip giderilmediğine göre, durdurma kararının kaldırılmasına veya sürdürülmesine karar vermektedir. Kapatılan işyerlerinde ise; kapatmaya gerekçe teşkil eden noksanlıkların giderildiğinin, işverence Bölge Müdürlüğü’ne bildirilmesinden sonra durum müfettişçe raporla komisyona bildirilmekte ve komisyon ise konuyu görüşerek kapatma kararının kaldırılmasına veya devamına karar vermektedir. Kapatma kararının kaldırılması durumunda, mülki amirin emri üzerine, güvenlik kuvvetlerince mühür sökülerek işyeri açılmaktadır.

İşveren, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 79. maddesine göre; makine, tesisat ve tertibat veya işin durdurulması veya işyerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalan işçilere işveren ücretlerini ödemeye veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermeye zorunludur. Dolayısıyla, işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesi devam etmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen 24. maddesinin “Zorlayıcı Sebepler” başlıklı 3. bendine göre; işçinin, çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilme hakkı vardır. Ancak, zorlayıcı sebeplerin işverenin hatasından kaynaklanmaması gerekmektedir. Komisyon kararıyla işin durdurulması ya da işyerinin kapatılmasının zorlayıcı sebepler arasında yer almadığı, bu nedenle de işçinin bahse konu madde hükmü uyarınca derhal fesih hakkına sahip olamayacağı düşünülmektedir.Cevapla Yeni Konu
20.12.2010 21:54:41
Seyhan Erdoğan
4,5 yıl aralıksız çalıştığım işyerinden haklı nedenlerle çıktım 1 aylık maaşımı ve 4,5 yıllık kıdem tazminatımı alamadım. Mahkemeye verdim ve davayı kazandım yine vermedi iflas davası açtık,İflas masası kuruldu. Diğer alacaklılardan sıra bize gelmedi. Alacaklarımızı alamadık. Şimdi ben ve benim durumumda olan insanlar Garanti Fonundan yararlanabilirmiyiz.

Sayın Seyhan Erdoğan
Parasını alamayan işçiler için Ücret Garanti Fonu var (Ali Tezel-05.03.2009)
İlk defa 2003 yılı Haziran ayında ülkemizdeki yasal terminolojiye giren “Ücret Garanti Fonu” (ÜGF) o tarihlerde 4857 sayılı İş Kanunu içindeydi ama daha sonra 2008 yılı mayıs ayında 5763 sayılı Torba Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ekine alınmıştır ki bu tarihle birlikte sadece 4857 sayılı İş Kanunu değil, diğer çalışma kanunları olan 854 sayılı Deniz İş, 5953 sayılı Basın İş ve Borçlar Kanunu gereğince çalışanlara da uygulamaya açılmış oldu.
Yani, hangi tür çalışan olursa olsun hakkında İŞKUR’a işsizlik sigortası primi ödeniyorsa, işverenden alamadığı ücretlerin en fazla 3 aylık kısmını ÜGF’den alabilmektedir.


Ücret Garanti Fonu, işverenlerce İŞKUR’a ödenen işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde birinin bu fona aktarılması ile ortaya çıkmaktadır ve 2003 yılından beridir aktif olarak fona İŞKUR tarafından para aktarılmaktadır.


***Yeni Yönetmelik halen çıkarılmadı

Ücret Garanti Fonunun oluşumu ve uygulanması ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenmektedir ama 4857 sayılı Kanun’a göre hazırlanmış, yayınlanmış eski yönetmelik yerine yenisi henüz çıkarılmamıştır. Uygulamayı (4857’den) 4447 sayılı Kanun’a alan yasal değişikliks 2008 yılı mayıs ayında yapılmış olmakla birlikte bu güne kadar yeni yönetmelik Çalışma Bakanlığınca hazırlanamamıştır.
***Ücret ödemesinin usulü


ÜGF uygulaması gereğince, işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacakları bu fon tarafından işçilere ödenebilmektedir.


Fondan para isteyecek işçilerin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması gerekir.


Pek bilinmeyen ücret garanti fonunda halen 98 milyon lira birikmiş para var olup, bu güne kadar ödenen rakam ise 10 milyon liradır. Örneğin, 2009 yılı ocak ayında bu fondan ödeme yapılan kişi sayısı 46 ve ödeme rakamı da 52 bin liradır ki bu da ÜGF’nun hem az bilinmesinden hem de uygulama ile ilgili ödeme şartlarının çok zor olmasından kaynaklanmaktadır.


Öte yandan, yönetmeliğin henüz Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanmamış olması da kriz ortamında ücret alacakları olan işçileri de mağdur hale getirmektedir.


***Başvuru nasıl yapılıyor?


İş sözleşmesinin devam edip etmediğine bakılmaksızın; işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde, iş sözleşmesinden kaynaklanan aylık ücretlerini alamaması nedeniyle, ücret alacağı bulunan işçi tarafından; son üç aylık ücretlerinin ödenmediğini gösteren işçi alacak belgesi veya son üç aylık ücret alacağını gösteren sair belge ile birlikte, aşağıdaki belgelerden birini ibraz ederek yetkili Kurum birimine baş vurması gerekir:
a) İcra ve İflas Kanununun 143 üncü maddesi uyarınca İcra Dairesinden alınan aciz vesikası veya 105 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca alınacak aciz vesikası hükmündeki belge,
b) İflasın açılmasına dair mahkeme kararının tasdikli suretinin veya İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesi uyarınca ilan edildiğini gösteren belge,

c) İcra tetkik merciince verilen konkordato mühleti kararının tasdikli sureti veya İcra ve İflas Kanununun 288 inci maddesi uyarınca ilan edildiğini gösteren belge.

***İŞKUR parayı nasıl ödüyor

İŞKUR birimleri, işçinin başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde işçiye, son üç aylık ücret alacağını ödeyerek durumu ivedilikle, ilgili icra-iflas müdürlüklerine veya konkordato komiseri ile işverene bildirirler.

İşçilerin, aynı işverenle olan iş ilişkilerinde aciz vesikasına dayanarak Ücret Garanti Fonundan bir kez yararlanabilir aynı işveren için aynı işçi adına ikinci kere ödeme yapılmaz.
Bu arada işçiye İşsizlik Sigortası’ndan işsizlik ödeneği veriliyor olması, ÜGF’den yararlanmasına engel olmaz.

Bilgilerinize.Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
22.10.2011 20:07:06
Ali Kaplan
türkiye çapında 50 magazası olan kurumsal bir firmada28.08 2009 yılından beri çalışmaktayım. 13 gün önce magazamız biz çalışanlara hiç bir açıklama yapılmadan magazamız kapatılcak diye söylendı biz çalışanlar magazamızı boşaltık tazmınat ihbar tazmınatı mesailer ve ayrıca kullanmadıgımız yıllıkve haftalık iznimiz ne olcak. aynı bölgede aynı magazadan bi tane daha var kapatılan magazadan buraya personel gönderılebılır ,tazmınat verılmemesı için; orada çalışmak istemedıgım zaman tazmınat hakkkımı kaybedermıyım

Sayın Ali Kaplan

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi`nin 30.03.1987 tarih ve 1987/3075 sayılı kararında "Büyükşehir belediye hudutları içindeki işyeri nakli, iş şartlarında esaslı değişiklik sayılmaz ve bu nedenle iş akdini fesheden işçiye kıdem tazminatı ödenmez" hükmü verilmiştir. Buna göre; büyükşehir belediyesi veya (büyükşehir dışındaki diğer) aynı belediye sınırları içindeki işverene ait bir işyerine nakli yapılan ve ücreti ile diğer sosyal hakları ve çalışma koşullarında değişiklik yapılmayan işçi yeni işyerinde görevine başlamaması halinde ihbar ve/veya kıdem tazminatı alamaz.Bilginize.
Yaşar GönençCevapla Yeni Konu
16.11.2011 17:22:12
Ahmet Yıldız Ildız
işyerim kapanıyo ve ben işsiz kalacagım iş yerimden tazminat alablirmiyim...


Cevapla Yeni Konu
08.02.2012 00:59:02
Ahmet Gazel
merhaba

bir perakende firmasında çalışıyorum 1 ay içinde işyerimiz kapanacak. şirket bağlı bulunduğumuz ilde 50ye yakın şube var. ancak ben artık bu şirkette çalışmak istemiyorum. talep edersemkıdem tazminatımı alabilir miyim. ihbar istemiyorum
Cevapla Yeni Konu
25.07.2012 20:02:48
Berk Acar
merhaba ben 4 yıldır özel güvenlik şirketine bağlı olarak bir bankada güvenlik görevlisiyim.şirketin durumu pek iy olmadığından hala maaşımızı alamadık eğer şirket iflas ederse tazminat hakkım nolcak

Dava açarak alınır.Önce işçi hakları ödenir.


Cevapla Yeni Konu
31.07.2012 02:17:59
Ramazan Temelkuran
1988 yılından beri aynı şirkette çalışıyorum 2011 yılının 1 ayında şirket sahibi çıkışımı verdi ve aramızda anlaştma yaptık yazılı değil sözlü olarak fakat mülk ssatışı olduğundan anlaşma yaptığım rakamı vermedi borcum yok dedi kesti attı.bu şirkette yıllarımı verdim ve onlara güvendim şirketimiz herhangi bir icra davasına düşmedi işin sahibi 1 ay gibi zaman içinde işi bırakacağım dedi ve bana cıkış verdi.bu durumda fes edilen şirketin içide boşalmış oldu şimdi bazı hukukçularaa soruyorum aldatmaca bir şekilde şirketin içi boşalıyor ve tazminat vermekten kaçmak istiyor.şirketin mal varlığı bir anda eriyor yok oluyor.bu nasıl bir adaletse anlamadım ama bazıları davayı kazansanda parayı alamıyorsun diyorlar..sizce ben ne yapayım avrupa insan haklarınamı gideyim yoksa kendimle beraber köklü bir temizlikmi yapayım ..sizden gelecek cevaba göre yön vereceğim hayatıma ya devam edecek yada tamamen bitecek..tşk ederim ..bu arada şirket sahiplerinin malı mülkü arabası ve şirketten nakit olarak aldığı 800.000 tl si var...ama ne yazıkki şirketi boşalttılar..


Cevapla Yeni Konu
01.08.2012 15:30:42
Coşkun Koç
6 aydır çalışmakta olduğum işyerim ortak değişikliği nedeniyle eski şirketi kapattılar ve yeni şirket kuruldu bu durumda bizim eski şirketteki haklarımız ne olacak ?

İşyeri sicil no değişince haklarınız sekteye uğrar.Yeni sözleşme yapılınca eski haklarınız da sözleşmeye
yazdırabilirseniz iyi olur.


Cevapla Yeni Konu
28.08.2012 19:49:14
Murat Gülver
28.98.2012 58 gündür maaş alamıyoruz sendikalıyız ama patroncu cıktı arkadaşlar olarak karar alıp sabah 7de işbaşı 20 dakkika bekledik 50 kişi iş başı yapmadık sonra herkez bölüplerine dagıldı patronumuz bardagı taşıran son damla dedi iş yerini kapatıyorum herkes servislere binim geldik ben 6 senedir calışıyordum hiç bir hakkımız verilmedi nasıl bir yola başvurabiliriz şimdiden teşekkürler artı taş örenlerde gönderdi


Cevapla Yeni Konu
06.09.2012 11:34:04
Murat Maraşlı
iŞYERİNDEN AYRILIOŞTA ALINAN TAZMİNAT İŞYERİ KASASINDAN MI ÇIKIYOR SSK MI ÖDÜYOR.

İşveren ödemektedir.Sigortadan çıkmaz.


Cevapla Yeni Konu
06.09.2012 11:49:09
Murat Maraşlı
2 YILDIR AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞMAKTAYIM VE TOPLAMDA 2760 TOPLAM GÜN SAYIM OLMUŞ AYRILDIĞIMTAKTİRDE NE KADAR TAZMİNAT ALABİLİRİM

Siz ayrılırsanız alamazsınız.Sizi işten işverenin çıkarması halinde kıdem tazminat alırsınız.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
06.09.2012 12:11:42
Murat Maraşlı
ANLADIM DA İŞYERİ ÇIKARTIRSA NE KADAR ALABİLİRİM 2.760 TOPLAMM GÜNÜM AMA BU İŞYERİNDE 2 YIL (TEŞEKKÜR EDERİM)

Siz aşağıdaki link girip değerlerinizi yazınız.


ynb.datassist.com.tr/tazminat1.jsp

Her yıl için son bürüt maaşı çarpımı.Ay ve gün de hesaba katılır.


Cevapla Yeni Konu
15.09.2012 14:40:53
Mahmut Hoca
Dershanelerin kapatılması söz konusu. 12 yıldan bu yana aynı dershanede çalışmaktayım. 12 yıldır kesintisiz sigortam asgari ücret üzerinden aylık 30 gün olarak yatırıldı. Merak ettiğim konu şu devlet dershaneleri kapatırsa bize tazminat ödeyecekmi. Yada işveren bize tazminat ödermi. Yada nasıl bir yasal süreç bizi bekliyor.

Sayın Mahmut Hoca
Dershanelerin kapatılması halinde sizlerin kıdem tazminatı işveren tarafından ödenir.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
19.09.2012 23:17:39
Mustafa Ustafa
Merkezi Almanyada olan bir firmanın buradaki coll center ında çalışmaktayız.Firma Almanyada iflas verdi.Buradaki yetkililer firma iflas etti kıdem tazminatlarınızı veremeyeceklerini söylediler.Bize mahkemeye verseniz kazanırsınız fakat şirketin türkiyede hiçbir mal varlığı olmadığı için kesinlikle alamayacağımızı söylediler.Bu durunmda ne yapabiliriz.Cevapla Yeni Konu
08.10.2012 01:02:58
Murat Kara
9 senedir çalıştığım iş yeri kapandı. ama resmi bir kapanış olmadı mali olarak şirket faal gözüküyor kapanış veya iflas verilmedi. bilgim ve haberim olmadan ssk dan çıkışım yapılmış sebeb olarakta iş yerinin kapanması denilmiş. benim herhangi bir imzam veya onayım olmadan çıkış yapılabiliyor mu bu işlem nizami mi?bende yeni bi şirkette sigortalı olarak işe başladım. tazminat talep ettim eğer yanıt alamazsam hukuki olarak nasıl bir yol izlemem gerekli?

Noterden ihtar çekip kıdem tazminatının 30 gün içinde ödenmesini isteyiniz.Süre bitiminde iş mahkemesine dava açınız.İşyerindeki İş Kanunu`na aykırı durumlarla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na, BİMER veya Alo 170 aracılığı ile şikayette bulunup, inceleme yapılmasını isteyebilirsiniz.Bilginize.
Yaşar GönençCevapla Yeni Konu
10.10.2012 23:17:55
Mustafa Ustafa Sarı
Çalıştığım firma 08.10.2012 tarihinde işkura ekonomik sebeb vb.gerekçelerle toplu çıkış için başvuruda bulunmuş.191 çalışan mağdur kaldık.Kıdem tazminatlarımız için ne yapmalıyız.Yardımlarınız için teşekkürler..


Cevapla Yeni Konu
26.11.2012 18:37:46
İclal Çetin
1995 yılındaN BERİ ÇALIŞTIĞIM İŞYERİ 2006 YILINDA KAPANDI. işveren haklarımı vermediği için dava açtım ve kazandım. fakat işverenin üzerine kayıtlı bir mal varlığı olmadığından avukatım tazminatımı alamadı ve birşey yapılamıyor. nasıl hakkımı alacağım
Cevapla Yeni Konu
28.11.2012 20:11:05
Rıdvan Can An
Merhaba Benim sıkıntım Su sekilDe Calsıtgımız Sırketın 3 BoLumden Olusma Ve bunlardan ßızım Calıstgımız bolum kaptılıp Baska bır fırmyala ortak olyorlar vede belı bır yere kadar servıs koylyor ve belı bolgeden gerıye de olan kısılerde ısten cıkartlyor bız nasıl bı hak talep ede bılırız. vede ıhbar vede kıdem tazmantımızı odeycek ama en Fazla kac ay vade yapa bılır bu ıs yerınde sendikada mevcut Ve Dava acarsak neler kazana ßılırız... ıyı calısmalar..


Cevapla Yeni Konu
29.11.2012 15:12:11
Özlem Altuğ
çalıştığım özel hastanenin bazı nedenlerden dolayı iflas ettiği kararı alındı.Daha önceki aylarda da maaşımı tam alamıyordum.Eksik yatıyordu maaşım.Bu durumda tam alamadığım maaşım için nasıl bir yol izlemeliyim?yardımcı olursanız çok sevinirim iyi çalışmalar.


Cevapla Yeni Konu
29.11.2012 15:13:21
Özlem Altuğ
çalıştığım özel hastanenin bazı nedenlerden dolayı iflas ettiği kararı alındı.Daha önceki aylarda da maaşımı tam alamıyordum.Eksik yatıyordu maaşım.Bu durumda tam alamadığım maaşım için nasıl bir yol izlemeliyim?yardımcı olursanız çok sevinirim iyi çalışmalar.

Noter kanalı ile ihtar çekmeniz gerekir.Ödenmezse iş mahkemesine dava açılır.Alo 170 telefon ediniz.


Cevapla Yeni Konu
18.12.2012 10:06:57
Akın Özdemir
Merhaba çalıştığım iş yeri bir internet sitesinin lojistik işini üstleniyordu 1 senelik sözleşme sonrasında anlaşılamadı ve toplu işçi çıkarma kararı aldı o işte çalışan tüm arkadaşlarımızı işten çıkardı.Maaşımızı mesailerimizi ve yeni bir iş izninden doğan alacaklarımızı daha alamadık işveren maaşımızı en fazla kaç gün içerisinde ödemek zorunda ve o gün içerisinde ödemezse nerelere başvurabiliriz.
Cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

20 gün içerisinde ödemek zorundadır.Alo 170 telefon ediniz.Noterden ihtar çektikten sonra dava açılabilir.FaİZİ çok yüksektir.Bilginize.


Cevapla Yeni Konu
18.12.2012 10:14:09
Selma Güven
merhaba;
benim 3 yıldır çalıştığım bir limited şirket var. patronumuzun sahibi olduğu başka bir anonim şirket daha var ve benim çalıştığım şirket ve diğer anonim şirketin kapanıp başka bir isimle yeni bir şirket kurulacağı söyleniyor bu durumda benim haklarım ne olu? yani kıdem ve ihbar tazminatı alabilir miyim?

İşveren çıkış yaparsa yararlanırsınız.İşyeri kapanışı olduğu için
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
19.12.2012 19:20:39
Akın Özdemir
Yüklü faiz derken mesela 1 maaş filan mı? En yüksek geçikme faizi uygulanır.


Cevapla Yeni Konu
19.12.2012 19:48:25
Akın Özdemir
Merhaba çalıştığım iş yeri bir internet sitesinin lojistik işini üstleniyordu 1 senelik sözleşme sonrasında anlaşılamadı ve toplu işçi çıkarma kararı aldı o işte çalışan tüm arkadaşlarımızı işten çıkardı.Maaşımızı mesailerimizi ve yeni bir iş izninden doğan alacaklarımızı daha alamadık işveren maaşımızı en fazla kaç gün içerisinde ödemek zorunda ve o gün içerisinde ödemezse nerelere başvurabiliriz.
Cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

20 gün içerisinde ödemek zorundadır.Alo 170 telefon ediniz.Noterden ihtar çektikten sonra dava açılabilir.FaİZİ çok yüksektir.Bilginize.

170 i aramadan ne yapmam gerekiyor 170 te gereklı bılgileri veremıyorlar ?

Bölge çalışma müdürlüğüne dilekçe verebilirsiniz.İş mahkemesine dava açabilirsiniz.Cevapla Yeni Konu
18.01.2013 00:39:35
Mehmet Vural
size çok açık bişey sormak istiyorum. bizim fabrika 17,maddeye göre işyeri kapanışı nedeniyle fabrikayı kapattı. tüm işçilere sigortalı işten ayrılış bildirgesi maddesi imzalattı ve kapıya koydu.. ben 2 yıldır çalışıyordum ve biz şuan tazminat alabilirmiyiz? çok acil cevap verirseniz sevinirim yada ne yapmamız lazım...


17 madde iş yerinin kapanması nedeniyle işçinin işine son verilmesidir.Bu durumda işçinin bütün haklarının işçiye ödenmesi gerekir.Bir yıldan fazla çalışmanız olduğu için kıdem tazminatınız da size ödenir.Aksi halde yasal haklarınızı kullanırsınız.Bilginize.
Yaşar GönençCevapla Yeni Konu
25.01.2013 10:41:55
Kadir Yeşiltaş
iş yerimizkapandığından dolayı iş yeri adres deyiikliğinden dolalayı bize servis sonrası sizinle çalışmak istemiyorm diye bize imza atırdılar haklarımızı alabilirmiyiz.

Alo 170 telefon ediniz.

Cevapla Yeni Konu
25.01.2013 10:44:19
Kadir Yeşiltaş
iş yerimizkapandığından dolayı iş yeri adres deyiikliğinden dolalayı bize servis sonrası sizinle çalışmak istemiyorm diye bize imza atırdılar haklarımızı alabilirmiyiz.

Cevapla Yeni Konu
27.01.2013 12:26:04
Kenan Akarsu
mrb ben 3.5 yıldır belediyeden ihaleyle alınan bir işte (özel sektörde) çalışıyordum. işyerinin belediye ile sözleşmesi bitti ve şirketin aydın şubesi kapandı. ve bir senedir düzensiz maaş aldık şirket iflas eşiginde. bu şirkette 2 maaş ve tazminat alacagım var (kıdem tazminatı hak edebilirmiyim) . şirketten ayrılırken hiç bir kagıt v.b evrak imzalatmadılar sadece sigorta çıkışı yaptılar. ve ayrıca bu şirket kapanmadan önce hiçbir haber vermedi şirket kapanıyor diye. iş kapanalı 1 ay oldu. ve ayrıca ücret garanti fonundan anlayan varsa bana bilgi verirseniz sevinirim saygılarımla şimdiden yardımcı olanlara tşk ederim.


Cevapla Yeni Konu
09.02.2013 14:01:04
Ceren Ecrin
merhaba yaklaşık 10 yıldır bir işyerinde çalışıyorum, kapanışa karar verildi. Erken çıkarılan personele tüm haklar ödenerek kademeli çıkışlar yapıldı. Son kalan 30 kişiye ise fesih bildirim kağıdı hazırlanmış avukatlar aracılığıyla imzalatılmak istendi. Belgede anlamadığımız tabirler olduğu için imzalamadık. Ne son ay maaş hakedişlerimiz, nede tazminatlarımız ödenmedi. Şirket 1 ay sonra maaşları öderiz, tazminatlar için süre veremiyoruz diyor, ne yapmalıyız bilgilendirmeniz ricasıyla...

Haklarınız için Alo 170 telefon ediniz.Noterden ihtar çekerek haklarınızı talep ediniz.Yerine getirilmez ise iş mahkemesine dava açmak gerekir.İşçi alacaklarının ödeme de öncelik hakkı vardır.En yüksek gecikme cezası uygulanır.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
16.02.2013 10:13:29
Gülizar Karaca
çağrı merkezinde çalışıyorum 8 aydır.izmirde kapanma kararı almış. Fakat başka illerde devam ediyor.Şimdi benim gibi 67 kişi işsiz kaldı. Ne gibi haklar istiyebiliriz?

Sayın Gülizar Karaca
Bir yılı doldurmadığınız için kıdem tazminatı hakkınız bulunmamaktadır.Bilginize.


Cevapla Yeni Konu
23.02.2013 15:19:52
Hasan Durmaz
MAĞAZAMIZ 1 AY SONRA KAPANACAK, FAKAT DİĞER ŞUBELERE GÖNDERMEK İSTERLERSE TAZMİNAT HAKKIMIZ OLUYORMU ÇÜNKÜ SİGORTAM BU MAĞAZA ÜZARİNDEN YATTI. 3 YILDIR ÇALIŞIYORUM, TEŞEKKÜRLER

İşveren aynı ise iş yeri değişse de tazminat alamazsınız.


Cevapla Yeni Konu
25.02.2013 17:17:37
Turan Turgut
X şirketinde 12 yıl çalıştım ve çeşitli nedenlerle işten çıkartıldım, mahkemeye verdim ve kazandım ama şimdi alacağımı alamıyorum çünkü şirker üzerine hiçbir malvarlığı kalmamış ne yapmalıyım.

Malesef adamlar alt yapıyı hazırlamışlar


Cevapla Yeni Konu
26.02.2013 22:55:41
Semiha
meraba ben alışveriş merkezinde 3 buçuk aydır çalışıyorum ve 2 ay öncesinden bize bu şubatın sonunda kapanacagını söylediler ve imza attırdılar kapandıgı için yinde magdur duruma düşüyoruz tanzimat hakkım var mı diyer arkadaşlar tanzimat alacaklar onlar beş yıl çalışmışlar peki ben alabiliyormuyum

Siz de tazminat alırsınız.
Yaşar GönençCevapla Yeni Konu
04.03.2013 01:07:24
Hasan
Merhaba, 6 yıl çalıştığım işyeri kapandı herkesi işten çıkardılar. Maaş ve tazminatlar ödenmedi. Bunlara karşılık 6 ay sonrasından başlayarak çok sayıda senet olarak bunu vereceklerini bildirdiler. Ancak bu senetlerin tarihleri geldiğinde ödeneceği kesin değil.Çünkü daha önce ödenmeyen birçok seneti var. Dava açsak çok uzun sürüyor ve alacaklı oldugumuz şirketin içi boş. Yani mal varlıkları başka şirketlere ipotekli görünüyor. Yani herkesin alacaklı olduğu şirketin mal varlığı yok görünüyor. Bimer`e tüm personel şikayette bulunsa yararı olurmu veya ne şekilde bir yol izlenmeli sonuçta senet aldıgımızda o tarihleri kabul etmiş oluruz o tarihte de ödenmeme durumu var.


Cevapla Yeni Konu
04.03.2013 13:33:13
Erman
5 yıldır çalıştığım mağazamız kapandı iş haddimiz fes edildi ama 6 aydır ne taminatımız nede ödenmemiş olan 2 aylık maaşımız kaldı şirket beklememizi söylüyor dava açma hakkımızın süresi nekadar kimisi 1 yıl diyor kimi 5 yıl diyor.bana yapmam gerekenleri söylermisiniz mağdur arkadaşlarımla hareket edelim.yardımınızı rica ediyorum

saygılarımlaCevapla Yeni Konu
22.03.2013 10:49:02
Gözde Özde
merhaba bir alışveriş merkezinde 19 aydır çalışmış olduğum mağazanın kapanacağını söylediler şirket bünyesinde olan başka bir mağazaya gönderiyorlar bende o mağazada çalışmak istemediğimi bildirdim mağaza kapanışı olduğu için benim tazminat hakkım oluyormu şimdiden teşekkürler.


Cevapla Yeni Konu
22.03.2013 23:34:32
Muhammet
merhaba 200 adet mağazası olan bir firmada çalışmaktayım.benim çalıştığım şube mağazamız kapanıcak ancak beni şirket bünyesindeki diğer şubelere kaydırabilirler ve ben 2.5 yıldır bu mağazada çalışmaktayım diğer mağazaya geçmek istemiyorum bu mağaza kapanışı olduğundan dolayı benim tazminat hakkım doğuyormu yardımlarınızı rica ediyorum

saygılarımla


Cevapla Yeni Konu
07.04.2013 23:08:08
Cevdet Atik
alacağım tazminat şirket devir oldu tazminatımı alamazsam çalıştığım şirket sahibinin bende şahsına ait vekaleti var şahsını mahkemeye verirsem tazminatımı alabilirmiyim iyi günler dilerim.


Cevapla Yeni Konu
22.04.2013 16:55:19
İclal Çetin
6 yıldır aynı şirkette çalışmaktayım . ağustos ayında kapanacak .3600 günümü ssklı olarak doldurmuş bulunmaktayım . ihbar ve kıdem tazminatımı vermelerini beklemelimiyim yoksa 3600 günüm dolduğundan dolayı kapanışı beklemeden noterden ihtar çekip çıkmalımıyım . eğer çıkarsam haklarımı alabilir miyim.iyi günler diliyorum. cevabınız için şimdiden teşekkür ediyorum .

SİZ SGK UNDAN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR YAZISINI ALDIKTAN SONRA İŞTEN AYRILIŞ DİLEKÇENİZİ VE BU YAZINYI NOTER KANALIYLA İŞVERENE GÖNDERİNİZ.BİLGİNİZE.
YAŞAR GÖNENÇ


Cevapla Yeni Konu
10.07.2013 19:45:22
Serkan Çayır
4 yıldur calışıyorum ışyerım kapandı başka şube sıde var ben gıtmek ıstemıyorum tazmınat hakımvarmı

Personel gerektiği takdirde işyeri ünvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde veya muvafakat aramaksızın geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilir.personel görülen işin niteliğinde benzerlik olması şartıyla işçilerin işverene bağlı ve Büyükşehir Belediye sınırları içindeki bir başka işyerine nakledilir maddesi var.Bu nedenle gitmezseniz tazminatı alamazsınız.


Cevapla Yeni Konu
21.08.2013 14:42:34
Sinan Aytemiz
7 yıldır çalıştığım şirket son 3 yıldır maasları düzenli ödeyemiyor ve son 13 aydır maaş vermiyor.Birçok arkadaşımız haklı nedenlerle ayrıldı maaşlarını ve tazminatlarını alamadılar , mahkemeye verdiler 2 yıldır devam eden mahkeme var,işyeri mahkeme sürecini uzatmak için elinden geleni yapıyor (mahkemeye gitmemek,itiraz etmek gibi..).Sorum bu süreci daha kısa bir zamanda sonuçlandırmanın başka yolları varmı?iflas kararı verirse durumumuz ne olur?çalışırkende mahkeme sürecini başlatabilirmiyiz?

İş yerindeki İş Kanunu`na aykırı durumlarla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na, BİMER veya Alo 170 aracılığı ile şikayette bulunup, inceleme yapılmasını isteyebilirsiniz.

İşyerinde çalışırken, İş Kanunu`na aykırılıklar söz konusu ise, yıllık izin kullandırılmıyorsa, resmi tatillerde izin verilmiyorsa ya da ücretiniz ödenmiyorsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na şikayette bulunabilirsiniz. BİMER, ALO 170 ve ya dilekçe ile Bakanlığa müracaat etmeniz halinde şikayetçi olduğunuz işyerinin açık adres ve unvanı ile şikayet konularınızı açık olarak belirtmeniz halinde konu İş Müfettişleri`nce incelenecektir.


Cevapla Yeni Konu
10.09.2013 01:22:45
Oğuzhan Türkhan
2008 beşinci ayından itibaren taşeron bir firmada güvenlik olarak çalışıyorum.4250 prim günüm ve 2001 03 sigorta başlangıcım var.başka bir işte çalışmak istediğimden iş yerinden ayrılmak istiyorum ihbar ve kıdem tazminatımı noterden ihbar cekip alabilirmiyim veya nasıl bir yol izlemem lazım .
teşekkürler.

08.09.1999 öncesi sigorta girişi olanlar 3600 prim gününü tamamladıklarında kıdem tazminatı alma hakları vardır. Malesef sizin bu durumda tazminat alamazsınız.
Yaşar GönençCevapla Yeni Konu
10.09.2013 01:31:06
Zehra Türkhan
sendikalı olarak 2009 mayıs ayından itibaren üretim yapan fabrikada saat ücreti ile çalışmaktayım.son zamanlarda işyerinde ücretlerde (ikramiye maaş vs.) aksama olmaya başladı ve iş yerinin iflas edeceği söyleniyor iflas durumunda tazminat ve ücretlerimizi nasıl alabiliriz. bize bir yol gösterebilirmisiniz.
Teşekkürler vereceğiniz cevap için...

İşçi hakları en önde yer alır.Öncelik tanınır.İş mahkemesine de dava açılır.
İş yerindeki İş Kanunu`na aykırı durumlarla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na, BİMER veya Alo 170 aracılığı ile şikayette bulunup, inceleme yapılmasını isteyebilirsiniz.


Cevapla Yeni Konu
18.09.2013 18:40:09
Aysen Denızler
Merhaba ; 2009 yılından berı ozel bı sektorde gıyım magazası uzerınde calısmaktayım.Aynı zamanda benımle beraber 3 arkadasımda var onlarda en yenımız 1bucuk senelık fakat patronumuz ıslerın durgunlugundan dolayı magazayı kapatıcagını soyledı fakat 20 km ılerde dıger sunemız var bızı oraya gonderırse yol ucretı vermek zorundamı.yada bızım hepımızın kıdem tazmınatlarını bızlerın ısteme hakkı varmı.en kısa zamanda bızı bılgılendırmenızı rıca ederız cunku zamanımız cok az.sımdıden tesekkurler ...


İş yerinde çalışan işçilerin iş sözleşmelerinde esaslı bir değişiklik olup olmadığı konusunda bulunan boşluğu Yargıtay Kararları doldurmaktadır.
İşveren ile işçi arasında yapılan hizmet akdinde ``işçi Türkiye sınırları içinde nereye olursa olsun nakle rıza gösterir`` gibi bir ibarenin olmaması gerekir. Eğer hizmet sözleşmesinin şartlarından birisi, ``işçi iş yerinin taşındığı her yere Türkiye sınırları içinde kalmak kaydıyla gider``ibaresi varsa, işçinin iş yerinin taşındığı yere gitmesi zorunludur. Aksi halde, yani gitmek istememesi halinde işveren kıdem tazminatı ödemek zorunda değildir.


Hizmet sözleşmesinde böyle bir ibare yok ve iş yeri mevcut belediye sınırları dışına, yani başka bir yere taşınıyorsa, işçi bu taşınan yere gitmek zorunda değildir. Büyükşehir Belediye sınırları içinde olan yerlerde ise, iş yeri Büyükşehir Belediye sınırları dışına taşınıyorsa, yine işçi yeni yere gitmez ve kıdem tazminatı talep edebilir.Cevapla Yeni Konu
18.09.2013 20:32:26
Aysen Denızler
merhaba ben2009 senesınden ıtıbaren ozel bı gıyım magazasında ssk lı olarak calısmaktayım aynı zamanda benımle beraber 3 arkadsım daha var.fakat patronumuz ıslerın durgunlugundan dolayı ıs yerını kapatıcagını soyluyor 20km ılerde bı baska magazamız var bıze belkı orayı teklıf edebılır fakat yol paramızı vermek zorunde degılmı?veya hepımız onun yerıne kıdem tazmınatı almak ıstesek mumkunmu bze en kısa zamanda yardımcı olursanız cok sevınırız.cunku cok vaktımız yok.bu ıkıncı yazısım sımdıden tesekkurler...

İş yerinde çalışan işçilerin iş sözleşmelerinde esaslı bir değişiklik olup olmadığı konusunda bulunan boşluğu Yargıtay Kararları doldurmaktadır.
İşveren ile işçi arasında yapılan hizmet akdinde ``işçi Türkiye sınırları içinde nereye olursa olsun nakle rıza gösterir`` gibi bir ibarenin olmaması gerekir. Eğer hizmet sözleşmesinin şartlarından birisi, ``işçi iş yerinin taşındığı her yere Türkiye sınırları içinde kalmak kaydıyla gider``ibaresi varsa, işçinin iş yerinin taşındığı yere gitmesi zorunludur. Aksi halde, yani gitmek istememesi halinde işveren kıdem tazminatı ödemek zorunda değildir.


Hizmet sözleşmesinde böyle bir ibare yok ve iş yeri mevcut belediye sınırları dışına, yani başka bir yere taşınıyorsa, işçi bu taşınan yere gitmek zorunda değildir. Büyükşehir Belediye sınırları içinde olan yerlerde ise, iş yeri Büyükşehir Belediye sınırları dışına taşınıyorsa, yine işçi yeni yere gitmez ve kıdem tazminatı talep edebilir.Cevapla Yeni Konu
02.10.2013 13:46:23
Gul Kara
merhabalar bir arkadaşım 2ay önce mevcut işinden istifa ederek yeni bir firmaya geçti bu firma pazartesi günü tüm ekibi (satış ekibi) toplayarak bölümü kapattıklarını ifade ettiler ve 15günlük ihbar tazminatı verdiler. Hepsi çok zor durumda kaldı 15gün de iş bulacaklar ve maaş almaları 1ay bulacak çünkü satış ekiplerinin bir de eğitim süreçleri var bu eğitim de de firmalar maaş ödemez ancak başladıktan sonra maaşı işler bunun için yapılabilecek başka tazminat vs hakkı var mıdır?


Cevapla Yeni Konu
16.11.2013 13:48:54
Huseyin Akdam
benım 5 yıldır hotelde calısmaktayım hotel ocak ayı ıcınde kapanacak 45 gunlugune askıya alacaklar buyuk ıhtımal tazmınat haklarımı kaybedermıyım? lutfen yardımcı olunuz

ASKI SÜRESİ KIDEM TAZMİNATINDA DİKKATE ALINMAZ Haklarınız kaybolmaz.


Cevapla Yeni Konu
16.11.2013 13:52:35
Huseyin Akdam
buyuk bir hotelte calısmaktayım suan. hotel ocak ayı içinde kapanacak tamirat yapilacakmıs 45 gunlugune tazmınat haklarım ölür mü?


Cevapla Yeni Konu
18.11.2013 10:47:40
Ebru
Dersanede 9 yildir calisiyorum.devlet Dersaneleri kapatirsa isyerinden tazminat alabilirmiyim

Tazminat alırsınız.


Cevapla Yeni Konu
04.12.2013 17:45:27
Meltem
merhaba;
3 gün önce yapılan toplantıda, fabrikanın kapatılacağını ve herkesin yasal haklarını vereceklerini söylediler.
2010 yılından bu yana aynı şirkette beyaz yaka olarak çalışmaktayım ve 25/03/2013 ten bu yana da süt iznim olan günlük 1,5 sa kullanıyorum. Acaba, kapanma dolayısı ile kıdem ve ihbar alabilir miyim? 25/03/2014 te bitecek olan süt iznim içinde yasal olarak hakedişim var mıdır? yardımınızı rica ediyorum.
teşekkürler.


Cevapla Yeni Konu
23.12.2013 12:33:05
Songül Marta
7 senedir özel sağlık bir kuruluşunda çalışmaktayım, iş yeri çevredeki iki sağlık merkeziyle birleşip hastane oluşturdular ve onay aşamasındalar. işveren bize toplantı yaptı ve özlük haklarımızla götüreceklerini söylediler, kabul etmessek iş kanunun 6. maddesine istinaden tazminat vermeden işten çıkarılacağımızı söylediler ben biraz araştırdım 6. madde işyerinin devriyle alakalı ama bizim işyeri muhtemelen kapanış gösterecek ve ticari sicil numarasıda değişecek, haklarımız hakında bilgi yazarsanız sevinirim teşekkürler

İş yeri kapandığında işçi haklarının ödenmesi gerekir.İş yeri devirlerinde ise yeni devir alan ve devir eden işverenin sorumlulukları vardır.Devie eden de 2 yıl boyunca sorumludur.Siznle yapılacak sözleşmenin içeriğinde bu haklarınıza vurgu yaparak imzalamanız gerekir.


Cevapla Yeni Konu
24.12.2013 09:24:27
Songül Marta
üstadım aydınlattığınız için teşekkürler, yanlız belirtmiş olduğum gibi işyeri sahipleri tazminat vermemek için 6. maddenin arkasına sığınmaya çalışıyolar yani bize sanki göz dağı vermeye çalışıyolar, fakat 6. maddedeki gibi bir devir söz konusu değil çünkü devir işlerinde isim de değişse patronlarda değişse ticari sicil numarası değişmez sözleşme fesih edilemez yanılıyomuyum, tekrar sözleşme yapılamaz, sgk giriş çıkış yapılamaz buna göre yapmaya çalıştıkları suç teşkil etmezmi acaba buna göre ben çalışmak istemiyorum desem bütün haklarımı alamazmıyım, çünkü yeni hastanede başımıza ne geleceğini ne zorluklarala karşılaşacağımızı hiç kimse garanti edemiyo.üstadım 20000 tl kadar tazminatım var kafam karma karışık aşırı bir stres altındayım, inşallah cevabınız sevindirici olur çok teşekkür ederim

Siz işten kendiniz bile ayrılsanız mutlaka ayrılış işverene noterden ihtar çekerek belirtiniz.Bu durumda iş mahkemesine dava açarsanız lehinize durum doğar
İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse” işçi haklı sebeple derhal hizmet sözleşmesini fesih edebilir denmektedir.
Bu gerekçeler ile iş akdinizi fesih ederken iş kanununa göre durumun işverene Noter vasıtası ile ihtar edilmesi gerekir.
İhtarınızda mutlaka hangi gerekçe ile iş akdinizi fesih ettiğiniz ve fesih şekliniz belirtilmelidir.
Fesih şekliİ
İhbar öneli kullanarak sözleşmenizi fesih edebileceğiniz gibi derhal fesih şeklinde sözleşmenizi fesih edebilirsiniz.
İhbar önelli fesih halinde ihbar süreniz kadar çalışmayı kabul etmiş olursunuz derhal fesih halinde ihbar önelini dikkate almadan hemen işten ayrılabilirsiniz.

Derhal fesih halinde kıdem tazminatınız ödenmek zorunda ihbar önelli fesih halinde ihbar ve kıdem tazminatınız işveren tarafından ödenmek zorundadır..


Cevapla Yeni Konu
26.12.2013 13:11:03
Hatice Kuru
çalıştığım sağlık kuruluşu yeni oluşturulmuş bir hastanenden %39 civarında bir hisse aldı. bunun üzerine şu an çalışmıkta olduğumu kurum işyerini kapatarak yeni açılacak olan hastanede faaliyete devam edecek. biz çalışanlara da bunun bir birleşme olduğunu ve tazminat ve özlük haklarımızın da saklı kalarak devredildğini bildirdiler. gelmek istemeyenlerin kendi istekleri ile ayrıldıklarından dolayı tazminat haklarının olmadıklarını bildirdiler. bu bildirimlerin hepsi sözlü olarak yapıldı. biz çalışanların da iş kanununun 6, maddesine göre devredildiğini söylediler.bizden yeniden işe başayacakmışız gibi işe giriş evrakları istendi. kafam çok karıştı ne yapmamız gerekiyor. haklarımız saklı kalabiliyor mu yoksa almamız gerekirmi. ayrıca yeni oluşturulan hastanede işten çıkarılma durumunda eski hastane haklarımı kabul etmeme durumu olabilirmi? teşkkürler

Sayın Hatice Kuru

şyerinin kısmen veya tamamen devri ile birlikte devir anında mevcut olan iş sözleşmeleri işçinin korunması ve iş güvencesinin sağlanması açısından bir bütün olarak başkaca bir işleme gerek olmaksızın devralan işverene geçer. İşyeri devrinde iş sözleşmesinin tarafı olan işçilerin onayının alınması gerekmemektedir. Devralan işveren işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. Örneğin devralan (son) işveren yanında çalışan işçinin “kıdem tazminatı”, “ihbar tazminatı”, “yıllık ücretli izin” ve “kıdeme dayalı” parasal haklar dâhil olmak üzere örneğin ikramiyeler, primler gibi işçinin devreden (ilk) işveren yanında işe başladığı tarih esas alınarak hesaplama yapılacaktır.

Başka bir anlatımla işyeri devri ile birlikte devralan işveren devreden işverenin yerine geçecek ve sadece kendi döneminde gerçekleşecek haklardan değil, aynı zamanda işçinin devreden işverenin nezdindeki çalışmasından dolayı doğan haklardan da sorumlu olacaktır. Devreden işveren, devir tarihinde muaccel olan işçilik alacakları (ücret, ikramiye, fazla çalışma ücreti vb) ile sınırlı olmak üzere 2 yıl süreyle devralan işverenle birlikte sorumlu olacaktır.Bilginize.
Yaşar GönençCevapla Yeni Konu
26.12.2013 14:30:34
Hatice Kuru
bilgileriniz için teşekürler , peki bu durumda bizim eski sözleşmemiz fesih edilirmi, yeni sözleşme yapılırmı,sgk giriş çıkış yapılırmı, imza atarken nelere dikkat etmeliyiz.teşekkürler

İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.... Devreden ve devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyeri veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz."

Yukarıdaki hükme rağmen yeni TTK`nın 178. maddesinde birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemlerinin her üçünde de uygulanacak "İş İlişkilerinin Geçmesi" başlıklı düzenlemeye göre;
"Öişçilerle yapılan hizmet sözleşmeleri, işçi itiraz etmediği taktirde, devir gününe kadar bu sözleşmeden doğan bütün hak ve borçlarla devralana geçer. İşçi itiraz ederse, hizmet sözleşmesi kanuni işten çıkarma süresinin sonunda sona erer, devralan ve işçi o tarihe kadar sözleşmeyi yerine getirmekle yükümlüdür..
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
27.12.2013 09:14:38
Hatice Kuru Uru
merhabalar, adi ortaklık diye birşey varmıdır, yeni açılan hastaneye bize tazminat haklarımızı ödemeden ve sgk giriş çıkış yaparak ve de yeni söyleşmeyle başlata bilirlermi, çünkü bizden tekrar evraklar istediler ( ikametgah, sabıka kaydı, fotoğraf,diploma vs ) net bi açıklama yok sadece özlük haklarınızla götüreceğiz dediler, acaba oldu bititiyemi getirmeye çalışıyolar, malum ödemeleri gereken yaklaşık 400- 500 bin mebla var işçilere

Tüm alacaklarınızın ödendiğine dair, alacağınızın olmadığına ilişkin yazı imzalarsanız ileride sizin için sıkıntı olur.
Mahkemeye ileride haklarınızla ilgili dava açtığınız zaman, bu sizin aleyhinize kullanılır. Böyle bir belgeyi imzalamayın.
Hiçbir işlem yapmadan yeni şirkette çalışmaya devam etmeniz halinde, İş Kanunu`na göre işyerinin devri olarak kabul edileceğinden haklarınız ölmez ve ilk işe giriş tarihinden itibaren devam ederek yeni işverenliğe geçer.


Cevapla Yeni Konu
27.12.2013 13:39:08
Hatice Kuru
hocam, kafama takılan şunlar. işyeri kapanış gösterecek, ssk giriş çıkış yapılacak ve yeni sözleşme yapılacak bunlar normal şeylermidir

Yeni sözleşmede bu durum belirtilmeli vurgu apılması gerekir.


Cevapla Yeni Konu
13.02.2014 00:45:01
Zahit Koç
Atatürk Havalimanında bir markada çalışıyorum. Havalimanındaki genel tadilat nedeniyle magazamız kapandı ve tam tarih belli olmakla beraber bir ay sonra yeniden açılacak. Bu süre içinde çalışanlar istanbul içindeki magazalara nakil edilmek isteniyor. Nakil olacağımız magazazaları kendimiz secebilir miyiz.
Havalimanında iki gün 12 saat çalışıp iki gün izin kullanıyor ve bir ay gece bir ay gündüz calışıyoruz. İstanbul mağazaları ise haftanın altı günü toplam 45 saat olacak şekilde çalışıyoruz. Toplam aylık çalışma süresi eşit fakat çalışma günleri farklı olduğu için çalışma şartlarının değişmesi nedeniyle tazminat alabilir miyim? Tadilat süresi önemli mi ? Nakil belgesini imzalamıyorum nereye başvurmalıyım ?


Cevapla Yeni Konu
13.02.2014 00:59:30
Zahit Koç
Atatürk Havalimanında bir markada 21 aydır çalışıyorum. Havalimanındaki genel tadilat nedeniyle magazamız kapandı ve tam tarih belli olmakla beraber bir ay sonra yeniden havalimanının farklı bir yerinde açılacak. Bu süre içinde çalışanlar istanbul içindeki magazalara nakil edilmek isteniyor. Ve bu tadilat iki ay içinde ikinci defa yapılıyor. Nakil olacağımız magazazaları kendimiz secebilir miyiz?
Buna izin verilmezse İyi niyet ve ahlak kurallarının ihlal edildiğini gösterir mi ?

Havalimanında iki gün 12 saat çalışıp iki gün izin kullanıyor ve bir ay gece bir ay gündüz calışıyoruz. İstanbul mağazaları ise haftanın altı günü toplam 45 saat olacak şekilde çalışıyor. Toplam aylık çalışma süresi eşit fakat çalışma günleri farklı olduğu için *çalışma şartlarının değişmesi nedeniyle tazminat alabilir miyim? Tadilat süresi önemli mi ? Nakil belgesini imzalamıyorum nereye başvurmalıyım ?

Sayın Zahit Koç
Bir işçiye zorla mesai yaptırılamaz işçinin rızası gerekir.Haftalık çalışma saati de 45 saatı geçemez.Belediye sınırları içerisinde nakil yapılabilir.Bu durum tazminat hakkı doğurmaz.Yalnız işten ayrılırsanız bile noterden ayrılış nedenini ve çalışma ortamındaki bu durumu dile getiren ihtar çekerek ayrılınız.Bu şekilde dava açma hakkınızı olumlu etkiler.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
16.02.2014 12:57:54
Abdulgani Çelebi
2006 yılından beri Köylere Hizmet Götürme Birliğinde Kaymakamlık Bünyesinde Hizmet Akdiyle belirsiz süreli olarak çalışmaktayım. 30 mart yerel seçimlerine kadar bu birlikler fesh olacaklar, personellerin nasıl olacağı belli olmamakla birlikte belediyelere devir olmamız söz konusu olacak bu şekilde bir devir gerçekleşirse kıdem ve ihbar tazminatlarımızı alabilirmiyiz.


Cevapla Yeni Konu
06.03.2014 14:21:07
Mehmet Ehmet Güven
merhaba;
6 yıldır çalıştığım firma kapanıyor. başka bir firma altında işime devam edeceğim söyleniyor.Bu işyerindeki Bugüne kadar olan haklarım sona mı eriyor. Yeni firmaya aktarılıyor mu. Benim bu konuda ne yapmam gerekiyor.

İş yeri kapanınca haklarınızın verilmesi gerekir.Devirlerde yeni alan işveren sorumlu olduğu gibi eski işveren de 2 yıl süre ile sorumludur.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
27.04.2014 16:49:52
Hasan Özbal
ben 2004 yılından 2014 yıln 5 ayın 1 de tatlı şirketi kapandı ortagı tarfında dolandırılan şirket kapndı ve cıkışımız verildi tazminatımızı nasıl alabilirim işyeri sahibi tazminatınızı 4 yılda ancak veririm diyor ve bunuda elime para gectice verebilirim diyor mahkemeyeverende gitsin versin diyor bu konuda beni aydınlatırsanız memnun kalırım

Yasal hakkınızı kullanmanız en doğru seçenektir.


Cevapla Yeni Konu
29.04.2014 16:20:51
Hasan Özbal
BEN 10 YILDIR CALIŞIYORUM BANA YARIN CKIŞ İCİN KAGIT İMZALATCAKLAR BENİM OZAMAN TAZMİNATIM YAMAZMI VE BENİM CIKIŞ İCİN HANGİ KAGIDI İMZALAMAM LAZIM BANA SADECE 04 DİYE BİR KAGIDI İMZALIYACAKSIN DİYORLAR SİGORTADAN DUŞMEK İCN VE İŞSİZLİK MAŞI ALAMAZIN DİYORLAR O İMZAYI ATMAZSAN HİC BİYERDE SİGORTALI CALISAMAZSIN DİYORLAR NEYAPMAM GERK VE İMZA ATILACAKSA HANGİ KAGITA İMZA ATMAM GEREK


Size tazminatını ödenmeli ve çıkışınız yapılmalı ve işsizlik maaşına da müracat etmeniz gerekir.siz kendiniz ayrılmış işlemine imza atmayınız.O4 belgesi - Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi anlamına gelir

İş yerindeki İş Kanunu`na aykırı durumlarla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na, BİMER veya Alo 170 aracılığı ile şikayette bulunup, inceleme yapılmasını isteyebilirsiniz.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
10.05.2014 20:31:41
Samet Özden
2 yıl önce ihbar çekerek açtığım davayı kazandım 20.000 verdi hakim ancak şirket limited şirketi tasfiyesini vermiş bu sene şimdi ne olucak ortakların mallrına falan dokunulamıyor mu ?teşekküler

Alacaklılar arasında işçinin alacağında öncelik tanınır.Hukuki mücadelenizi sürdürmeniz gerekir.


Cevapla Yeni Konu
11.05.2014 16:35:09
Emir Kese
daha önce çalıştığım fabrikadan işden çıkartıldım işe iada davası açtım açtığım davayı kazandım kazanmasına kazandım ama beni geri çağıran fabrika 2ay içerisinde fabrikayı kapatma kararı almış yeni işi bırakıp gitmem halinde 2ay sonra tekrar mağdur olacağım ne yapacağımı bilemiyorum
2ay içiinde kapatma karı alan işveren işçi alabilirmi

işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.

Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödeniyor.Cevapla Yeni Konu
06.06.2014 14:38:44
Hatice Bayır
6 senelik çalışmışlıgım bulunan şirketten çıkışım yapılıp aynı faaliyet konusunda yeni bir şirkete girişim yapıldı iş çıkısı yapılırken herhangi bir imza vermedim eski şirketteki calışmış oldugum 6 senelik hakkım yeni şirkette deva etmektemidir ayrıca eski şirkette varis olarak yetkili olan kişi yeni şirkette şirket sahibi lütfen beni bilgilendirirn tazminat alma durumun ne şekilde teşekkür ediyorum.

Sayın Hatice Bayır
İşveren değişmedikçe kıdem tazminatı hakkınız kayıp Olmaz iş yeri devir olsa bile:
Şirket değişikliğ, firmanın el değiştirmesi ise bu durum iş yerinin devridir.İş yeri devri çalışan açısından tazminat ödenmesini gerektiren bir durum değildir.Önceki şirketten kazanılmış olan haklarınız herhangi bir zarar görmeden aynen devam eder,devir sonrası 2 yıl için eski yeni işveren birlikte sorumlu olmakla birlikte 2 yıldan sonraki kısım için son işvereniniz tamamından sorumludur.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
08.07.2014 16:15:51
Tuhana Bilir
merhaba ben yerel bir markette çalışıyorum 9 yıldır şuan çalıştığım mağazam kapanma kararı aldı ve ben işten çıkmak istiyorum kıdem tazminatım ve ihbar tazminatımı alıp çıkmak istiyorum ama diğer marketlere transfer olma durumum var ben gitmek istemiyorum bu durumda tazminatımı alıp çıka bilirmiyim lütfen beni bilgilendirir seniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim

Öncelikle işçi ile yapılan iş sözleşmesinde işverenin, nakil yetkisi hakkındaki sözleşme şartları geçerlidir. Bu durum işverenin yönetim hakkından kaynaklanmaktadır. Ancak unutulmaması gereken bir durum da işverenin sınırsız yetkisi söz konusu değildir. İŞVEREN, NAKİL YETKİSİNİ DÜRÜSTLÜK KURALINA UYGUN OLARAK KULLANMASI GEREKİR. Yargıtay’ın kökleşmiş kararlarında “İşverenin nakil yetkisi sözleşmeden kaynaklanmakta ise de, bu nakil yetkisinin kötüye kullanıp kullanılmadığının keyfilik ve nesnellik açısından denetime tabi tutulması gerektiğini” üzerine basa basa vurgulamıştır.

İşveren, “görülen lüzum üzerine” işçinin işyerini değiştiremez. İşveren, işçiye objektif olan işyeri değiştirme nedenini açıklaması gerekir. İşveren, işçiye “ben seni keyfiyetten” işyerini değiştiriyorum veya “sözleşmende işyeri değişikliği yetkim var istediğim gibi belirlerim” şeklindeki açıklamalarında işçi, her zaman haklıdır. İşverenin, işçiye herhangi bir açıklama yapmadan işyerini değiştirmesi durumda işçi, ne yapmalıdır?.İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİNİ SÖZLÜ VEYA YAZILI TEBLİĞ ALAN İŞÇİ, NAKİL YERİNİ KABUL ETMEDİĞİNİ 6 İŞ GÜNÜ İÇİNDE NOTER İHTARI İLE İŞVERENE MUTLAKA BİLDİRMELİDİR. BU İHTARDA İŞVERENİN NAKİL YETKİSİNİN ANLAŞAMAMA NEDENİYLE YILDIRMA AMAÇLI OLDUĞUNU, İŞVERENİN KEYFİ KARAR ALDIĞINI, AMACININ İSTİFAYA ZORLAMAK OLDUĞUNU BELİRTİP YENİ İŞYERİNDE İŞE BAŞLAMAYARAK KONUYU HEMEN İŞ MAHKEMESİNE TAŞIMASI GEREKMEKTEDİR.

Unutmayın ki işçiye uygulanan nakil yetkisinin objektif sebeplere dayandığının ispatı, işverene aittir. Saygılarwww.ismagdurlari.org adresinde iletişim numaralarımıza ulaşabilirsiniz.

suatyurdseven@gmail.com


Cevapla Yeni Konu
26.08.2014 16:01:34
Ali Bingöl
Merhaba benim de bir sorum olucaktı . Nerdeyse beş seneye yakın bir süredir bir fiil ümraniye carrefourda çalışıyordum ancak iş yerinin önüne inşaat yapılmasından ve toprak sahibi ile anlaşamamasından ötürü ümraniye şubesini kapattılar. Mağazanın içi henüz toplanmamışken genel müdürlükten yetkililer yolladılar. Bu insanlar bize kıdemimizi ihbarımızı alabileceğimizi söylediler. Daha sonra iş yeri toplanıp kapanış verilince bize istedikleri şubeleri gönderebiliceklerini gitmezsek iş hakkımızı fesh ediceklerini iddia ettiler. Kabul etmeyen ben ve de yirmibeş arkadaşımız ihbar kıdem olmadan işten atıldı. İş yeri 3 ağustosta kapanışı verilmesine rağmen tazminat vermemek için bizi bir ay daha sigortalı ve çalışıyor gösterdi . En son görüşmemizde çıkışımızın verildiğini ve ayın 3 ü olarak gösterildiğini öğrendik .Buna sebeb olarak içinde ` zorunlu sebeblerden dolayı iş yerinin bir hafta fazla süreden fazla iş durmuştur. İhbarımımı kıdemimi talep ediyorum bugün itibariyle sözlememi fesh ediyorum ` gibi ifadeler geçen bizim iş yeri kapandığı için çektiğimiz ihtarı göstermişler. Görüştüğümüz avukat ve sendika bu ihtar yüzünden sadece ihbarı alamayacağımızı yine de kıdem i vermesi lazım diyor bu konuda ne yapabiliriz ? Şimdiden teşekkürler

Bu konuda SGK eski müfettişlerinden Avukat Naif Ateşsönmeze baş vurunuz.İstanbul Barosuna kayıtlı 05327899281
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
31.08.2014 10:41:23
Kerem Altınok
Merhaba

Kurumsal bir firmada 7 senedir çalışmaktayım. Firmam 6 aylık süre içerisinde zarar butçesi açıkladı. Zararı kısmak için personel alımı yapılmıyor. Bu sebeple subelerde çok fazla eksik kadro ile çalışılmak bizim üzerimizdeki iş yükünü fazlası ile arttırmaktadır. Durumu üst yöneticelerimiz ile paylaştığımızda bunun böyle devam edeceğini söylemektedirler. Budurum personellerde bıtkınlık yaratmakta ve kendi isteği ile işten aymaktadırlar. Firma da taminat vermemek tedir. Burada bir Mobing Söz konusumudur ve bu durum göz önune alındığında işten ayrılırken tazminat hak edişi olurmu. Teşekkurler.


Cevapla Yeni Konu
29.09.2014 13:35:21
Elif Deniz
Merhaba,
Kurumsal bir firmada çalışıyorum. Çalıştığım bölüm şehir dışında teşeron bir firmaya verildi. Bölümde çalışanlar başka departmanlara yerleştirildi. 9 ay geçti ancak ben ve birkaç arkadaşım için halen bir bölüme yerleştirilmedik ve tazminat hakkımızın olmadığını iletiyorlar. Halen yerleştirilmek için açıkta bekliyoruz ve geçici olarak bir departmanda çalışmaya devam ediyoruz. Öğrenmek istediğimiz istemediğimiz bir bölüme yerleştirilmeye çalışılmamız halinde tazminatlı çıkış hakkımız olacak mı? veya bu durumda hukuki haklarımız nelerdir. Gösterdikleri bölümde çalışma zorunluluğumuz var mıdır. Teşekkürler


İş yerindeki İş Kanunu`na aykırı durumlarla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na, BİMER veya Alo 170 aracılığı ile şikayette bulunup, inceleme yapılmasını isteyebilirsiniz


Cevapla Yeni Konu
29.09.2014 13:38:23
Elif Deniz
Merhaba,
Kurumsal bir firmada çalışıyorum. Çalıştığım bölüm şehir dışında teşeron bir firmaya verildi. Bölümde çalışanlar başka departmanlara yerleştirildi. 9 ay geçti ancak ben ve birkaç arkadaşım için halen bir bölüme yerleştirilmedik ve tazminat hakkımızın olmadığını iletiyorlar. Halen yerleştirilmek için açıkta bekliyoruz ve geçici olarak bir departmanda çalışmaya devam ediyoruz. Öğrenmek istediğimiz istemediğimiz bir bölüme yerleştirilmeye çalışılmamız halinde tazminatlı çıkış hakkımız olacak mı? veya bu durumda hukuki haklarımız nelerdir. Gösterdikleri bölümde çalışma zorunluluğumuz var mıdır. Teşekkürler
iletişim : emel_pasedion@hotmail.com

İş yerindeki İş Kanunu`na aykırı durumlarla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na, BİMER veya Alo 170 aracılığı ile şikayette bulunup, inceleme yapılmasını isteyebilirsinizCevapla Yeni Konu
29.09.2014 14:09:12
Hülya Karaca
Ben eczacı teknisyeni olarak 13 aydır bi eczanede çalışmaktaydim.4.gun öncesine kadar.26.09 2004 günü ecz geldi eczaneyi devren taşıyoruz dedi ve bursa nerkezden inegöle taşıyacagını söyledi.daha önce taşınmak istediklerini biliyodum ama okadar uzaga gidiceklerini tahmin etmedim.çünku beni de alıcaklarını söylüyorlardı. Neyse bana ogün işten çıkış vermişler az önce sgk dan msj geldi.ben resmen çıkış için imza atmadım henüz.ne yapmam gerekiyo acaba tazminat vericeklerini söylediler ama yıllık izinde kullanmadım onunda ücretini alabilirmiyim muhasebemi ayarlıyo işverenmi.yada az bi ücret verseler imza atmasam nolur.

Siz kıdem tazminatınızı alırsınız.İşten çıkışı işveren yapmalıdır.


Cevapla Yeni Konu
15.10.2014 16:24:57
Gürcan Dalkıran
ben 2002 yılında özel bir şirkette çalışmaktayım ancak adanada 10 yıl çalıştım 2 yılda mersine gidiş geliş yaptım ama sigortam hala adana da gözükmekte idi.(13.10.1014 taritin de) sigortamı benden habersiz mersine nakil yapmişlar.ve aynı tarihte adana ofisini resmen kapattılar.benimde ailevi sebeplerimden dolayı mersine gidiş gelişlerim zorlaşmış durumda.benim işten ayrılmam durumunda tazminat hakkım doğmakta mıdır ? lütfen bana çok acil bilgi verirseniz zor durumdayım yardımlarınız rica ederim.

Sayın Gürcan Dalkıran
İşveren işçi ilişkileri, yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir. Bu kapsamda; işin niteliği, görev tanımları, çalışma süre ve koşulları, işçiye ödenecek ücret ve diğer esaslar iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir. İş sözleşmesi hükümleri, işyeri uygulamaları veya çalışma koşulları konusunda değişiklik yapmak isteyen işveren, durumu yazılı olarak bildirmek ve işçinin onayını almakla yükümlüdür. İşçi tarafından 6 gün içinde kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamamaktadır. İş sözleşmesinin bu nedenle feshi halinde, kıdem tazminatı ve bildirim süreleri konusundaki yükümlülüklere bağlı kalınacaktır
Mevcut yürürlükte olan 4857 Sayılı İş Kanunlarında bu konu ile ilgili özel bir hüküm bulunmamaktadır. İş yerinin taşınması ve işçinin yeni yere gitmek istememesi halinde ne tür bir işlem yapılacağına dair bir düzenleme göremiyoruz. İşyerinin taşınması ile ilgili kıdem tazminatı ödenip ödenmeyeceği yönünde bir ibare görmemekteyiz.
Burada işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesi esasları dikkate alınacaktır.


Cevapla Yeni Konu
16.10.2014 00:28:16
Şenol Koca
Merhaba 4 yıl çalıştığım işyerinden hiçbir hakkım verilmeden çıkartıldım iş mahkemesine açmış olduğum dava sona geldi.bilirkişi tazminat ihbar resmi tatil fazla mesai senelik izin 25000tl rakam çıkarmış + faizleri bu arada işyeri kapanış yapmış hakim 5ay sonrasına süre verdi dava 3.5 yıldır sürüyordu.şimdi ihya davası açtık bu nekadar sürer şirket limited şirketiydi.şimdiden sonra ne yapmam gerekir.Teşekkür ederim.


Cevapla Yeni Konu
14.11.2014 12:14:16
Kaan Kılıç
Ben yaklaşık 12 yıldır bir şirkette çalışıyorum ve şimdi işyeri iflas etti neyapmam lazım acil bi yol gösterirmisiniz tşk sigorta başlangıcım 1998

İşveren önce işçi borçlarını ödemek zorundadır.


Cevapla Yeni Konu
15.01.2015 16:07:12
Leyla Dinçoğlu
Özel sektörde calısıyordum 31 aralık tarıhınde magaza kapanıs verdı. Hıcbır kagıda ımza atmadım kı kagıt karsıma getirilmedı daha..kapanıs gunu ısveren haftaya gorusecegz deyıp ayın kacı oldu ertleyıp duruo.. iş kura basvurmam gerektigini soyledım. Muhasebecısı cıkısımı yapmis ve basvurdm ış kura.. ama tazmınat ıcın hala haber beklıyrm.. guya bana denılen işveren tarafndan " yasal bı surec var gerektgı zaman telefon acacgm sana" size soruyrm 31 aralık kapanıs veren magaza 20 gunluk gecen bı sure var.. tazmınatımı almam ıcın gercekten beklemem gereken yasal bı sure var mı yoksa sıkayet etme hakkım vat mı ?

1.Noterden işverene ihtar çekmeniz gerekir.
2.Alo 170 telefon ediniz.

İş yerindeki İş Kanunu`na aykırı durumlarla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na, BİMER veya Alo 170 aracılığı ile şikayette bulunup, inceleme yapılmasını isteyebilirsiniz
İşyerinde çalışırken, İş Kanunu`na aykırılıklar söz konusu ise, yıllık izin kullandırılmıyorsa, resmi tatillerde izin verilmiyorsa ya da ücretiniz ödenmiyorsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na şikayette bulunabilirsiniz. BİMER, ALO 170 ve ya dilekçe ile Bakanlığa müracaat etmeniz halinde şikayetçi olduğunuz işyerinin açık adres ve unvanı ile şikayet konularınızı açık olarak belirtmeniz halinde konu İş Müfettişleri`nce incelenecektir.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
30.01.2015 09:39:08
Mehmet Su
işverenim sgk primimi aldıgım maaştan degilde asgari ücret üzerinden yatırıyor....maaşımıda elden veriyor..
bu durumda haklarımı nasıl aramam gerekiyor...?

İş yerindeki İş Kanunu`na aykırı durumlarla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na, BİMER veya Alo 170 aracılığı ile şikayette bulunup, inceleme yapılmasını isteyebilirsiniz
İşyerinde çalışırken, İş Kanunu`na aykırılıklar söz konusu ise, yıllık izin kullandırılmıyorsa, resmi tatillerde izin verilmiyorsa ya da ücretiniz ödenmiyorsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na şikayette bulunabilirsiniz. BİMER, ALO 170 ve ya dilekçe ile Bakanlığa müracaat etmeniz halinde şikayetçi olduğunuz işyerinin açık adres ve unvanı ile şikayet konularınızı açık olarak belirtmeniz halinde konu İş Müfettişleri`nce incelenecektir.


Cevapla Yeni Konu
30.01.2015 17:32:15
Mehmet Su
mahkeme yada sgk durumu nasıl tespit edebilir ?..sonuçta elde kanıt yok...işverenim maaşı asgari ücrettn veriyorum derse aksini nasıl kanıtlayabilirim...?

Şahitler ve çalışan arkadaşlarınızın yardımcı olması gerekir.


Cevapla Yeni Konu
02.02.2015 08:59:55
Mehmet Su
iyi günler...iş verenim iş yerini büyükşehir sınırları içerisinde ama benim ikametgah adresimden yaklaşık 70 km uzaga taşıyor...bana yeni iş yerinde devam et dese bile yeni iş yerine gidip gelmede büyük sıkıntı yaşayacam..bu iş yerindede 3 yıldır sigortalı olarak çalışmaktayım...yeni adres uzak oldugundan iş verenim devam et dese bile ben büyük ihtimalle kabul edemiyecem..bu durumdan yasal haklarım kaybolurmu...tazminat isteme hakkım varmı ?

İşveren ile yapılan sözleşme metnine bakmak gerekir.


Cevapla Yeni Konu
03.02.2015 15:44:05
Mehmet Su
işverenle sözleşme yapmadım...


Cevapla Yeni Konu
08.02.2015 20:13:10
Songül Ümit
merhaba 2 şuba 2013 yılından bu yana sigortalı olarak calışmakta oldugum işyeri iş yok diye bizleri 15 gün üçretsiz izne cıkardı geri döndügümde işyerini kapatıp başka bir yere taşınmış olup işten çıkış yapmış işyerinden 3 aylık alacagımızı ve tazminatımızı nasıl albiliriz benim haricimde sigortasız calışıp benim gibi 10 arkadaşım var ne yapmalıyım bilgilendirirseniz seviniriz şimdiden tşk


Cevapla Yeni Konu
14.02.2015 23:28:25
Hakan Yılmaz
Merhaba 4,5 Yıldır çalıştığım banka şube kapanması ve personel çıkarması yaptı.bizede yeni işe bakabilirsiniz bulursanız istifanız halinde tazminatınız Ödenecek diye sözlü bildirimde bulundular biz yeni işe baktık ve istifamızı verdik fakat tazminatımızı ödemediler bir hafta önce çıksaydınız verecektim diyerek.bu nedenle noter kanalı ile istifada vermedik.mahkeme kanalı ile şube kapatılması ve personel çıkarılması Yüzünden işten ayrıldığımızı bildirsek ve dava açsak hak idda edebilirsiniz.Saygılar

ŞİKAYET
İş yerindeki İş Kanunu`na aykırı durumlarla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na, BİMER veya Alo 170 aracılığı ile şikayette bulunup, inceleme yapılmasını isteyebilirsiniz
İşyerinde çalışırken, İş Kanunu`na aykırılıklar söz konusu ise, yıllık izin kullandırılmıyorsa, resmi tatillerde izin verilmiyorsa ya da ücretiniz ödenmiyorsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na şikayette bulunabilirsiniz. BİMER, ALO 170 ve ya dilekçe ile Bakanlığa müracaat etmeniz halinde şikayetçi olduğunuz işyerinin açık adres ve unvanı ile şikayet konularınızı açık olarak belirtmeniz halinde konu İş Müfettişleri`nce incelenecektir.


Cevapla Yeni Konu
15.02.2015 20:04:14
Hakan Yılmaz
Hocam avukata vermeden önce bu yolları deneyim müfettiş incelemede beni HAKLI bulursa tazminatım yatar mı mahkemeye gerek kalmadan

Büyük ihtimalle yatar.Gecikme tutarının faazi çok yüksektir.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
05.03.2015 12:33:08
Osman Ören
iyi günler ben özel bir tekstil firmasında 4 yıldan fazladır çalısmaktaydım iş yeri kapandı ücretsiz izne gönderildik sigortamızın yatmaması durumunda acaba tazmınat alabilirmiyiz

İşten çıkışınız yapıldığında tazminatınızın da ödenmesi gerekir.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
13.03.2015 16:16:07
Şükrü Kıyak Iyak
Türkiye genelinde birçok Şubesi olan bir mağazada calismaktaydim on gün önce bize daha önceden haber vermeksizin tüm şubeleri ve merkezi kapatarak piyasadan çekildi. Maaslarimizi ve tazminatlarımızı henüz alamadık ve kimseye de ulasamiyoruz.işyerinin kapatıp gittiğini nasıl belgelerim. Ne yapmamız gerekir

İş yerindeki İş Kanunu`na aykırı durumlarla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na, BİMER veya Alo 170 aracılığı ile şikayette bulunup, inceleme yapılmasını isteyebilirsiniz
İşyerinde çalışırken, İş Kanunu`na aykırılıklar söz konusu ise, yıllık izin kullandırılmıyorsa, resmi tatillerde izin verilmiyorsa ya da ücretiniz ödenmiyorsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na şikayette bulunabilirsiniz. BİMER, ALO 170 ve ya dilekçe ile Bakanlığa müracaat etmeniz halinde şikayetçi olduğunuz işyerinin açık adres ve unvanı ile şikayet konularınızı açık olarak belirtmeniz halinde konu İş Müfettişleri`nce incelenecektir.


Konu İle Alakalı Soru veya Görüşlerinizi Buraya Yazın
Adınız Soyadınız

Konu İle Alakalı Soru veya Görüşleriniz

Resimdeki kodu kutuya yazın
EtiketlerKıdem Tazminatı